موضوع: در مورد اعلان تصمیم اعطای قرارداد؛ پروژه تدارک 101 قلم وسایل برقی .

mobta-af
Mobta

Publish Date

Closing Date

Location کابل

شماره دعوت به داوطلبی: (MOBTA/1402/NCB/OPT/G.014).

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات، به اطلاع عموم رسانیده میشود؛ وزارت امور سرحدات، اقوام و قبائیل در نظر دارد پروژه؛ تدارک 101 قلم وسایل برقی مورد ضرورت خویش  را به شرکت محترم؛ لوجستیکی خواجه محمد الیاس دارنده جواز نمبر (37459) و نمبر تشخصیه (9003880235) به قیمت مجموعی (6،472،552) شش میلیون و چهار صدو هفتادو دو هزارو پنج صدو پنجاه و دو افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات-وزارت امور سرحدات، اقوام و قبائیل، واقع ناحیه نهم-جوار ستره محکمه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.