موضوع: در مورد اعلان داوطلبی (58) قلم وسایل تکنالوژی.

mobta-af
Mobta

Publish Date

Closing Date

Location کابل

شماره دعوت به داوطلبی: (MOBTA/1402/NCB/OPT/G.013).

وزارت امورسرحدات، اقوام و قبایل ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی (58) قلم وسایل تکنالوژی اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه را بطور سافت در (فلش) از آمریت تدارکات اداره مربوطه بدست آورده ،آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه ،طبق قانون وطرزالعمل تدارکات طورسربسته از تاریخ نشراعلان الی روز  چهارشنبه مورخ  24/03/1402 راس ساعت (9:30) قبل ازظهر که ضرب الاجل تسلیمی آفرها می باشد. درصندوق آفرها در ریاست تدارکات انداخته و در جلسه آفرگشائی راس ساعت (10:00) قبل از ظهرحاضر گردند. آفرهای نا وقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفربه صورت گرنتی بانکی ویا پول نقد مبلغ (228،000) دو صدو بیست و هشت هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشائی به روز چهار شنبه مورخ 24/03/1402 در ریاست تدارکات تدویر میگردد.