موضوع : اعلان داوطلبی تدارک یک قلم گاز مایع

mobta-af
mobta

Publish Date

Closing Date

شماره دعوت به داوطلبي: (MOBTA/1401/NCB/OPT/G.001).

  وزارت امور سرحدات و قبايل از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد، تا در پروسه تهیه و تدارک یک قلم گاز مایع این وزارت بابت سال مالی 1401 اشتراک نموده، ضم آفر خویش جواز فعالیت و شرایط اهلیت مندرج شرطنامه را مد نظر گرفته  آفرهاي سر بسته خويش را مطابق شرايط شرطنامه به لسان (دري و یا پشتو) طبق قانون و طرزالعمل تداركات عامه افغانستان همراه با تضمین آفر بطور سر بسته، مهر شده و با ذکر اسم پروژه و نمبر تشخیصه پروژه مربوطه به  تاريخ  (10/12/1400) ساعت 09:30 بجه قبل از ظهر که ضربالاجل برای تسلیمی آفرها می باشد، در صندوق آفرها در ریاست تدارکات انداخته و در جلسه آفرگشائی بتاریخ (10/12/1400 ) ساعت 10:00 بچه قبل از ظهر حاضر گردند.

تضمين آفر مبلغ (398،350) سه صدو نود و هشت هزارو سه صدو پنجاه افغاني بوده که داوطلبان آنرا به شکل گرنتی بانکی و یا پول نقد در داخل آفرهای سربسته خویش در روز ضربالاجل تعین شده ارایه بدارند.

داوطلبان می توانند شرطنامه را به شکل سافت در فلش از آدرس ذیل اخذ نمایند .  

آدرس : ناحیه 9، رياست تدارکات منزل تحتاني وزارت امو رسرحدات و قبائيل مکروریان سوم جوار ستره محكمه، کابل افغانستان.

نوت: در صورتیکه تاریخ معین شده برای تسلیمی آفرها به روز رخصتی تصادف نماید آفرها در روز بعدی کاری در همان ساعت تعین شده تسلیم و باز گشایی خواهد شد.