آمر خدمات

mobta-af
Tue, Jul 27 2021 2:04 PM
mobta

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:   آمر خدمات

بست         :  3

وزارت / اداره: وزارت امور سرحدات و قبایل

بخش مربوط: ریاست  مالی و اداری

Documents

لایحه وظایف
فورم درخواستی