محقق امور ساحات قبایلی

mobta-af
Tue, Jul 27 2021 1:50 PM
mobta

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:   محقق امور ساحات قبایلی

بست         :  ۴

وزارت / اداره: وزارت امور سرحدات و قبایل

بخش مربوط: ریاست تحقیق و مطالعات

Documents

لایحه وظایف
فورم درخواستی