موضوع : اعلان داوطلبی ترمیمات مهمانخانه ریاست امور سرحدات وقبایل ولایت ننگرهار

mobta-af
mobta

Publish Date

Closing Date

شماره دعوت به داوطلبي: (MOBTA/1400/NCB/OPT/W.005). وزارت امور سرحدات و قبائيل از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد، تا در پروژه ترمیمات مهمانخانه ریاست امور سرحدات وقبایل ولایت ننگرهار این وزارت بابت سال مالی 1400 اشتراك نموده، ضم آفر خویش جواز فعالیت و شرایط اهلیت مندرج شرطنامه را مد نظر گرفته و آفرهاي سر بسته خويش را مطابق شرايط شرطنامه به لسان (دري و یا پشتو) طبق قانون و طرزالعمل تداركات عامه افغانستان از تاريخ نشر اعلان الي (21) روز ارائيه نمايد. توزیع شرطنامه و تسليمي آفرها الي ساعت (09:30) بجه قبل از ظهر (21) یوم بعد از نشر اعلان كه آخرين معياد ضرب الاجل تسليمي آفرها مي باشد صورت ميگيرد آفرهاي دير رسيده و انترنتي پذيرفته نمي شود. تضمين آفر مبلغ (64،549) شصت چهار هزار و پنچ صد و چهل نو افغانی بوده که داوطلبان آنرا به شکل گرنتی بانکی و یا پول نقد در داخل آفرهای سربسته خویش ارایه بدارند. داوطلبان واجد شرایط می توانند شرطنامه را به شکل سافت در فلش از آدرس ذیل اخذ نمایند . آدرس : ناحیه 9، رياست تدارکات منزل تحتاني وزارت امو رسرحدات و قبائيل مکروریان سوم جوار ستره محكمه، کابل افغانستان. نوت: در صورتیکه تاریخ معین شده برای تسلیمی آفرها به روز رخصتی تصادف نماید آفرها در روز بعدی کاری در همان ساعت تعین شده تسلیم و باز گشایی خواهند شد.