آفیسر سرحدی

mobta-af
Tue, Jan 05 2021 2:06 PM
mobta

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:                                   آفیسر سرحدی

بست:                                            (ای یک) به اساس لایحه ان تی ح

وزارت یا اداره:                                وزارت امور سرحدات و قبایل

بخش مربوطه:                                  د مبتا ریفورم پروژه

Documents

د دندې لایحه
د لارښود او غوښتنلیک فورم