آفیسر حمایوي پروژه

mobta-af
Tue, Jan 05 2021 2:03 PM
mobta

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:                                  آفیسر حمایوي پروژه

بست:                                            (دی یک) به اساس لایحه ان تی ح

وزارت یا اداره:                                وزارت امور سرحدات و قبایل 

بخش مربوطه:                                پروژه مبتا ریفورم

Documents

د دندې لایحه
د لارښود او غوښتنلیک فورم