ریاست منابع بشری

  • ریاست منابع بشری دارای چهار آمریت می باشد که قرار ذیل اند.

۱- آمریت کارکنان

۲- آمریت سوانح

۳- آمریت استخدام

۴- آمریت ارتقای ظرفیت ها

  • ریاست منابع بشری دارای وظایف ومسوولیت های  ذیل می باشد:

۱ – جذب پرورش وحفظ نیروی انسانی و مسلکی.

۲ – جمع آوری فورم ثبت دارایی کارمندان واجدین شرایط وارسال آن به اداره امور از طریق ریاست دفتر مقام.

۳ – رسیده گی به شکایات ومشکلات تمام کارمندان.

۴ – بلند بردن سطح دانش ومهارت های کارمندان از طریق دایرنمودن ورکشاپ ها و برنامه های آموزشی.

۵ – طرح وترتیب تشکیل هر ساله وزارت.

۶- اجرای ارزیابی وارتقای کارمندان وزارت.

۷ – ترتیب دفتر سوانح برای کارمندان وزارت.

۸ – ترتیب خلص سوانح کمپیوتری برای کارمندان وزارت.

۹- فعال نمود سیستم (HRMIS) مدیریت منابع بشری.