ریاست تعلیم و تربیه:

mobta

مقدمه

ریاست تعلیم و تربیه وزارت امور سرحدات و قبایل از سال ها به این طرف به منظور رشد متوازن سیستم تعلیمی کشور، از بخش های قبایلی، سرحدی و مناطق نا امن کشور شاگردان را در لیسه های خوشحال خان، رحمان بابا، پیرمحمد کاکړ و انستیتیوت بایزید روښان در کابل و در لیسه های پشتونستان ننگرهار، غازی عبدالله خان اڅکزی در کندهار و لیسه قبایل درخوست زمینه تعلیم و تربیه را به گونه لیلیه مساعد کرده است. برای شاگردان لیلیه سایر سهولت ها از جمله محیط آرام تدریسی و کمپیوتر لب به منظور استفاده بهتر از تکنالوژی روز فراهم گردیده که نظیر آن در مکاتب کشور کمتر دیده می شود.

ریاست تعلیم و تربیه وزارت امور سرحدات و قبایل از طریق این نهاد های تعلیمی کدر های زیادی را به جامعه تقدیم کرده است که به گونه همه جانبه در تاریخ کشور خدمت های شایانی را به انجام رسانیده اند. این ریاست  همچنان بر بنیاد توافق با وزارت تحصیلات عالی، زمینه تحصیل را برای 104 تن از شاگران بخش های قبایلی و سرحدی کشور فراهم کرده است.

طی سال های گذشته در نتیجه سعی و تلاش مسلکی و دوامدار ریاست تعلیم و تربیه وزارت امور سرحدات و قبایل شماری زیادی از شاگردان در امتحان کانکور به تحصیلات عالی از جمله پوهنځی های طب و انجینری راه یافتند، به مناسبت همین موفقیت کارمندان این ریاست از سوی رئیس جمهور، شورای ملی و مقام وزارت با توزیع تقدیر نامه ها تقدیر شدند.

نهادهای تعلیمی مربوطه وزارت امور سرحدات و قبایل

 • در کابل :
 • لیسه عالی خوشحال خان
 • لیسه عالی رحمان بابا
 • لیسه عالی پیرمحمد کاکړ
 • انستیتوت با یزید روښان
 • در ننگرهار :
 • لیسه عالی پشتونستان
 • در کندهار :
 • لیسه عالی عبدالله خان اڅکزی
 • در خوست :
 • لیسه عالی قبایل

ریاست تعلیم و تربیه وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد به منظور رشد متوازن علمی در کشور فعالیت های خویش را گسترش دهد، و زمینه تعلیم و تربیه را برای آنعده از جوانانی که در بخش های نا امن و سرحدی کشور زندگی می کنند و از نعمت تعلیم و تربیه محروم هستند فراهم نماید. ریاست تعلیم و تربیه وزارت سرحدات و قبایل مصمم است که در سال های آینده نهاد های تعلیمی خویش را از لحاظ کمی و کیفی ارتقا داده و در نظر دارد لیسه های سرحدی را افزایش و آنان را با تکنالوژی عصری مجهز نماید. این ریاست همچنان تلاش می ورزد که در سال های آینده لیسه ی را تحت نام پامیریان در بدخشان، یک لیسه در پکتیکا و یک لیسه را برای کوچیان وقبایل تاسیس نماید، افزون بر این این ریاست در نظر دارد تا در سال های آینده لیسه را تاسیس نماید که تدریس آن به زبان انگلیسی باشد.

فواید و تاثیرات

در کنار نا امنی و سایر مشکلات در کشور، تعلیم تربیه  نیز زیان جدی را متقبل شده است، هم اکنون در سطح کشور هزاران جوان از نعمت تعلیم و تربیه محروم هستند، از این میان مردمان که در بخش های قبایلی و نا امن کشور زندگی می نمایند بیشتر از این زیان را متقبل شده اند، جوانانی که در بخش های مذکور زندگی می نمایند و از نعمت تعلیم و تربیه برخوردار نیستند، زندگی سخت را سپری می کنند، که تاثیرات منفی و عواقب نا گوار آن تنها برای شخص خود شان نه؛ بلکه به اجتماع بیشتر است.

به منظور رشد متوازن تعلیمی کشور لازم است زمینه تعلیم و تربیه برای مردمان بخش های قبایلی و سرحدی کشور فراهم گردد، وزارت امور سرحدات و قبایل در کنار سایر مسئولیت های خویش، مکلف است زمینه تعلیم و تربیه را برای جوانان بخش های مذکور فراهم نماید. به همین منظور در پلان استراتیژیک پنج ساله ریاست تعلیم و تربیه وزارت  امور سرحدات و قبایل تلاش گردیده است، که زمینه رشد متوازن تعلیمی برای جوانان بخش های مذکور فراهم گردد، این کار در کنار رشد متوازن تعلیمی در کشور تاثیرات خوب به زندگی فردی و اجتماعی آنها خواهد داشت. همچنان تعلیم و تربیه جوانان بخش های مذکور در تامین امنیت، وحدت ملی، حس وطن دوستی، تحمل، رشد اقتصادی و فرهنگی و در مجموع به صلح و شگوفایی کشور عزیز ما افغانستان کمک می نماید.

نتایج کانکور چند سال گذشته

طی سال های گذشته در نتیجه سعی و تلاش مسلکی و دوامدار ریاست تعلیم و تربیه وزارت امور سرحدات و قبایل شماری زیادی از شاگردان در امتحان کانکور به تحصیلات عالی از جمله پوهنحی های طب و انجینری راه یافتند، به مناسبت همین موفقیت کارمندان این ریاست از رئیس جمهور، شورای ملی و مقام وزارت با توزیع تقدیر نامه ها تقدیر شدند.