جریده تارا:

این جریده در سال 1370 تاسیس ودرجوکات وزارت امورسرحدات وقبایل جهت غنامندی فرهنگی قوم پشه ئی به تیراژ 500 نسخه دریک ماه اقبال چاپ می یابد.