متخصص تحلیل و راپور

mobta-af
Wed, Oct 07 2020 11:45 AM

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:                                متخصص تحلیل و راپور  

بست:                                     D4  به اساس لایحه NTA

وزارت یا اداره:                             وزارت امور سرحدات و قبایل افغانستان

بخش مربوطه:                              پروژه سیستم انسجام اطلاعات و معلومات سرحدی و قبایل BTMIS))

موقعیت بست:                                کابل

تعداد بست:                                ( 1  )

 

 

Documents

فورم رهنمود و درخواست
لایحه وظایف