موضوع : اعلان داوطلبی تدارک (11 ) قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی پروژه BTMIS (مدیریت اطلاعات سرحدات و قبایل)

mobta-af
mobta

Publish Date

Closing Date

 

شماره دعوت به داوطلبي: (MOBTA/1400/NCB/OPT/G.015).

  وزارت امور سرحدات و قبائيل از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد، تا در پروسه تهیه و تدارک اعلان داوطلبی تدارک (11 ) قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی پروژه BTMIS (مدیریت اطلاعات سرحدات و قبایل)این وزارت بابت سال مالی 1400 اشتراک نموده، ضم آفر خویش جواز فعالیت و شرایط اهلیت مندرج شرطنامه را مد نظر گرفته  آفرهاي سر بسته خويش را مطابق شرايط شرطنامه به لسان (دري و یا پشتو) طبق قانون و طرزالعمل تداركات عامه افغانستان همراه با تضمین آفر بطور سر بسته، مهر شده و با ذکر اسم پروژه و نمبر تشخیصه پروژه مربوطه به  تاريخ  (21/4/1400) ساعت 09:30 بجه قبل از ظهر که ضربالاجل برای تسلیمی آفرها می باشد، در صندوق آفرها در ریاست تدارکات انداخته و در جلسه آفرگشائی بتاریخ (21/4/1400 ) ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر حاضر گردند.

تضمين آفر مبلغ 118,772} } یک صدو هزده هزار و هفت صدو هفتاد و دو افغانی بوده که داوطلبان آنرا به شکل گرنتی بانکی و یا پول نقد در داخل آفرهای سربسته خویش در روز ضربالاجل تعین شده ارایه بدارند.

داوطلبان می توانند شرطنامه را به شکل سافت در فلش از آدرس ذیل اخذ نمایند .  

آدرس : ناحیه 9، رياست تدارکات منزل تحتاني وزارت امو رسرحدات و قبائيل مکروریان سوم جوار ستره محكمه، کابل افغانستان.

نوت: در صورتیکه تاریخ معین شده برای تسلیمی آفرها به روز رخصتی تصادف نماید آفرها در روز بعدی کاری در همان ساعت تعین شده تسلیم و باز گشایی خواهد شد.