گزارش پروژه های انکشافی ریاست پلان وپالیسی طی سال ۱۳۹۸ :

در سال مالی1398 جمعآ به تعداد چهار پروژه وجود داشت که دو پروژه آن ساختمانی ودو پروژه آن خدماتی میباشد که قرار ذیل است                                                                                            

۱: اعمار کمپلکس تعلیمی لیسه خوشحالخان که از بودجه دولت افغانستان تمویل میگردد  ۱۴ میلیون افغانی پول منظوری داشت که پروژه مذکور ۱۰۰ فیصد تکمیل گردیده ومورد بهره برداری قرارگرفته است

 ۲:  پروژه اعمار سالون کنفرانس ولایت پکتیا  از بودجه دولت هند تمویل میگردد که پروژه ۱۰۰مذکور به مبلغ ۱۸۹۴۵۵۰۹ افغانی عقد قرارداد گردیده بود که پروژه مذکور برآورد ثانی آن تکمیل گردیده ۱۰۰ فیصد پیشرفت فزیکی دارد.

۳. پروژه (MObta Reform) پروژه ریفورم وزارت امور سرحدات و قبایل(٪ 46) پیشرفت فزیکی دارد و(58٪) بودجه آن مصرف شده است .

۴. پروژه (BTMIS) پروژه مدیریت اطلاعات سرحدات و قبایل   (88.75 ) فیصد پیشرفت فزیکی دارد و (83.06) فیصد بودجه مصرف گردیده است .

که مجموعآ (85%) فیصد بودجه انکشافی تطبیق شده است .

یادداشت: پروژه تحکیمات امور امنیتی که مبلغ ۳۴۲۹۲۰۰ افغانی قراردادگردیده بود یک پروژه غیر انکشافی بوده که ۱۰۰ فیصد پروژه مذکور تکمیل گردیده فعلآ مورد بهره برداری قرار گرفته است.

 

                                                       بااحترام