مسؤل اطلاع رسانی

mobta-af
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲ - ۱۱:۳۳

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه             : مسؤل اطلاع رسانی

وزارت و یا اداره        : وزارت امور سرحدات و قبایل

بخش مربوطه            : ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

بست                       : (4)

گزارشده به               : مدیریت عمومی ارتباط عامه

Documents

لایحه وظایف بست مسول اطلاع رسانی
فورم درخواستی و رهنمود تسلیم دهی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies