مدیر عمومی اجرائیه لیسه خوشحال خان نمبریک

mobta-af
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲ - ۱۱:۲۴

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه             : مدیر عمومی اجرائیه لیسه خوشحال خان نمبریک

وزارت و یا اداره        : وزارت امور سرحدات و قبایل

بخش                      : امریت لیسه خوشحال خان نمبر یک/ریاست تعلیم و تریبه

بست                       : (4)

گزارش به                :امر لیسه خوشحال خان نمبریک

                                

 

 

Documents

لایحه وظایف مدیریت عمومی اجراییه خوشحال خان
فورم درخواستی و رهنمود تسلیم دهی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies