لست پروژه ها و قرارداد های عقد شده سال مالی 1399

لست پروژه ها و قرارداد های عقد شده سال مالی 1399
  کود بودجه عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (دری) عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (پشتو) عنوان / نام پروژه در بودجه منظور شده (انگلیسی) ولایت ولسوالی قریه تمویل کننده پروژه(دولت، دونر و یا از بودجه اداره مربوطه) شرح تدارکات/پروژه نوع تدارکات روش یا شیوه تدارکات (در صورت استفاده از شیوه های دیگر دلایل آن واضح گردد) نوع قرارداد کتگوری تدارکات پروژه پلان شده جدید یا انتقالی سال های قبل ترجیح تدارکات از منابع داخلی شماره  قرارداد مبلغ عقد قرارداد
1 22602 گاز مایع  د مایع گاز  liquid gas کابل  شهرکابل  ناحیه نهم  دولت جمهوری اسلامی افغانستان  تدارک گاز مایع  اجناس  داوطلبی باز  پرداخت بالمقطع  محروقات  جدید قابل تطبیق نیست  MOBTA/1399/NCB /OPT/G .001 5,250,000
2 22601 تیل، روغنیات و فلترباب  د پطرول او دیزل تیل Pertol and Deisel کابل  شهرکابل  ناحیه نهم  دولت جمهوری اسلامی افغانستان  تیل دیزل، پطرول، روغنیات و فلترباب اجناس  داوطلبی باز  پرداخت بالمقطع  روغنیات عرداده جات  جدید قابل تطبیق نیست  MOBTA/1399/NCB /OPT/G .002 12,994,925
3 22201 میوه و ترکاری  میوی او ترکاری Vegetable and fruits کابل  شهرکابل  ناحیه نهم  دولت جمهوری اسلامی افغانستان  6 قلم ترکاری،6 قلم میوه و رب اجناس  داوطلبی باز  پرداخت بالمقطع  غذا جدید قابل تطبیق نیست  MOBTA/1399/NCB /OPT/G .003 9,704,500
4 22400 پرزه جات پرزه گانی Car Parts کابل  شهرکابل  ناحیه نهم  دولت جمهوری اسلامی افغانستان  پرزه جات اجناس  داوطلبی باز  چارچوبی ترمیم وسایط جدید قابل تطبیق نیست  MOBTA/1399/NCB /OPT/G .004 2,909,349
5 22701 قرطاسیه باب قرطاسی Stationary کابل  شهرکابل  ناحیه نهم  دولت جمهوری اسلامی افغانستان  56 قلم قرطاسیه باب اجناس  داوطلبی باز  پرداخت بالمقطع  تجهیزات دفتری جدید قابل تطبیق نیست  MOBTA/1399/NCB /OPT/G .005 2,366,650
6 22703 البسه باب البسی Cloths کابل  شهرکابل  ناحیه نهم  دولت جمهوری اسلامی افغانستان  34 قلم البسه باب اجناس  داوطلبی باز  پرداخت بالمقطع  البسه جدید قابل تطبیق نیست  MOBTA/1399/NCB /OPT/G .006 15,626,000
7 22301 مجلات و کتب مجلی او کتابونه Books and Magazine کابل  شهرکابل  ناحیه نهم  دولت جمهوری اسلامی افغانستان  مجلات و کتب اجناس  داوطلبی باز  پرداخت بالمقطع  طبع و نشر جدید قابل تطبیق نیست  MOBTA/1399/NCB /OPT/G .007 1,913,570
8 22701 وسایل تکنالوژی معلوماتی  دتکنالوژی او معلوماتی وسایلونه IT کابل  شهرکابل  ناحیه نهم  دولت جمهوری اسلامی افغانستان  وسایل تکنالوژی معلوماتی    داوطلبی باز  پرداخت بالمقطع  تجهیزات دفتری جدید قابل تطبیق نیست  MOBTA/1399/NCB /OPT/G .008 13,547,932
9 22706 فرنیچر باب  فرنیچر Furniture کابل  شهرکابل  ناحیه نهم  دولت جمهوری اسلامی افغانستان  فرنیچر باب  اجناس  داوطلبی باز  پرداخت بالمقطع  فرنیچرباب جدید قابل تطبیق نیست  MOBTA/1399/NCB /OPT/G .009 3,058,335
10 22702 وسایل حفظ و مراقبت د حفظ و مراقبت وسایلونه Preservable Tools کابل  شهرکابل  ناحیه نهم  دولت جمهوری اسلامی افغانستان  144 قلم وسایل حفظ و مراقبت اجناس  داوطلبی باز  پرداخت بالمقطع  لوازم آشپزخانه جدید قابل تطبیق نیست  MOBTA/1399/NCB /OPT/G .011 5,495,484.2
11 22700 ادویه جات  دواگانی Medicine کابل  شهرکابل  ناحیه نهم  دولت جمهوری اسلامی افغانستان  ادویه جات اجناس  داوطلبی باز  پرداخت بالمقطع  لوازم طبی و لابراتوار جدید قابل تطبیق نیست  MOBTA/1399/NCB /OPT/G .012 2,148,548
12 22416 احاطه دیوار لیسه پیرمحمد کاکر د پیرمحمد کاکر لیسی دیوار جورول Building of Peer Moh Kakar High school Wall کابل  شهرکابل  ناحیه نهم  دولت جمهوری اسلامی افغانستان  اعمار دو عدد ذخیره آب لیسه پیر محمد کاکر ساختمان  داوطلبی باز  پرداخت بالمقطع  ترمیم ساختمان  جدید قابل تطبیق نیست  MOBTA/1399/NCB /OPT/W .003 15,989,989
13 950039 اعمار سالون کنفرانس ریاست امور سرحدات  ولایت خوست د خوست سرحدونو او قبایلو چارو ریاست د کنفرانس سالون جورول Building of Confrence Hall in Khost ولایت خوست  شهرخوست مرکز شهر خوست  دولت هندوستان  اعمار سالون کنفرانس ریاست امور سرحدات  ولایت خوست ساختمان داوطلبی باز  پرداخت بالمقطع  اعمار ساختمان  انتقالی  قابل تطبیق نیست  MOBTA/1398/NCB /OPT/w .004 19,818,534.8
14 950039 اعمار مدیریت تورخم ریاست امور سرحدات ولایت ننگرهار د تورخم د مدیریت تعمیر جورول Building of Torkham management apartment ولایت ننگرهار ولسوالی تورخم  تورخم  دولت هندوستان  اعمار مدیریت تورخم ریاست امور سرحدات ولایت ننگرهار ساختمان داوطلبی باز  پرداخت بالمقطع  اعمارساختمان انتقالی  قابل تطبیق نیست  MOBTA/1398/NCB /OPT/w .005 5,319,055.2
15 22201 21قلم حبوبات دوقلم گوست ویک قلم نان خشک  د حبوبات، وچه دودی، و غوشه. Meat, brea and bean ولایت کابل  شهرکابل  ناحیه نهم  دولت جمهوری اسلامی افغانستان  21قلم حبوبات دوقلم گوست ویک قلم نان خشک  اجناس  داوطلبی باز  چارچوبی غذا بدون معاش انتقالی  قابل تطبیق نیست  NPA/MOBTA/98/G-2335/NCB 108,662,164
لطفا لست هذا را در ویب سایت وزارت به نشر بسپارید.