عضو مسلکی ساختمانی و خدمات مشورتی

mobta-af
دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۴ - ۹:۳۹

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه    : عضو مسلکی ساختمانی و خدمات مشورتی

اداره              : امور سرحدات و قبایل

موقعیت           : کابل

بست              : (۴)

Documents

لایحه وظایف
فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies