موضوع: اطلاعیه تصمیم اعطای یک قلم نان خشک

mobta-af
mobta

Publish Date

Closing Date

شماره داوطلبی: MOBTA/1400/NCB/OPT/G004

به تاسی از ففره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اعلاع عموم رسانیده می شود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک یک قلم نان خشک   مورد ضرورت خویش را به {شرکت تجارتی عبدالله آبدره} دارای جواز نمبر0101-9203 نمبر تشخیصه (1041060011)  به قیمت مجموعی 14,850,000 چهارده میلیون و هشتصد و پنجا هزار  افغانی حداقل و مبلغ 23,100,000  بیست و سه میلیون یکصد هزار افغانی حداکثر  اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به رياست تدارکات منزل تحتاني وزارت امو رسرحدات و قبائيل مکروریان سوم جوار ستره محكمه، کابل افغانستان، وفق احکام ماده پنچاهم قانون تدارکات ارائه نمایند

More tenders

یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۲ - ۹:۳۷
Background image

موضوع: اطلاعیه تصمیم اعطای یک قلم نان خشک

شماره داوطلبی: MOBTA/1400/NCB/OPT/G004

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۱ - ۹:۳۴
Background image

موضوع : اعلان تصمیم اعطایی قرارداد تدارک پرزه جات

شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1400/NCB/OPT/G.013).

پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۹ - ۱۲:۵
Background image

Back to tenders