موضوع: در مورد اعلان تصمیم اعطای قرارداد؛ تهیه وتدارک کتب و مجلات.

khoram_admin
داوطلبی

Publish Date

Closing Date

شماره دعوت به داوطلبی: (MOBTA/1403/NCB/OPT/G.008).

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات، به اطلاع عموم رسانیده میشود؛ وزارت امور سرحدات، اقوام و قبائیل در نظر دارد پروژه؛ تهیه وتدارک کتب و مجلات خویش را به شرکت محترم؛ طباعتی صدف دارنده جواز نمبر (D-39273) و نمبر تشخصیه (9000243890) به قیمت مجموعی مبلغ (2،022،280) دو میلیون و بیست دو هزارو دو صدو هشتاد افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی مدت هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات-وزارت امور سرحدات، اقوام و قبائیل، واقع ناحیه نهم-جوار ستره محکمه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.