ملا امام

mobta-af
Wed, Jan 22 2020 11:16 AM

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه             : ملا امام

وزارت و یا اداره        : وزارت امور سرحدات و قبایل

بخش                      : امریت لیسه خوشحال خان نمبر یک/ریاست تعلیم و تریبه

بست                       : (4)

گزارش به                :بخش مربوط

                                

Documents

لایحه وظایف ملا امام لیسه خوشحال خان
فورم درخواستی و رهنمود تسلیم دهی