جلالتمآب ولسمشر ۱۴۰۰ لمريز کال د ثبات او خوځښت کال نومولی دی

mobta-af
Wed, Apr 07 2021 8:54 AM
mobta

جلالتمآب ولسمشر ۱۴۰۰ لمريز کال د ثبات او خوځښت کال نومولی دی، چې د ثبات او خوځښت کال کې به په اوه لسو اوونيو کې خلکو ته سل زيري اعلانيږي.

#هفته_سوم_حمل_هفته_زراعت

#آغازکارساخت۱۲۴۶ـهکتارباغ