معینیت هماهنگی امور قبایل و جرگه ها در وزارت امور سرحدات و قبایل

معینیت هماهنگی امورقبایل وجرگه­ها در وزارت امورسرحدات و قبایل یک معینیت مهم می­باشد که ازطریق جرگه­ ها مشکلات اقوام و قبایل درمرکز و ولایات حل و فصل می­شود و آنان را به وحدت و برادری دعوت می کند.

وظایف مهم این معینیت قرارذیل است:

وحدت بین اقوام و قبایل برای بدست آوردن اهداف ملی

تحلیل و شناخت همه جانبه­ی اقوام وقبایل  برای بوجودآوردن فضای صلح و وحدت­ملی

تحکیم وحدت­ملی میان اقوام و قبایل، توضیح و تشریح اهداف اساسی دولت و تدویرجرگه­ها در مطابقت به پلان وزارت سرحدات و قبایل.

نزدیک کردن اقوام و قبایل به  پالیسی مثبت دولت

روشن کردن اذهان عامه از خط مشی فعال حکومت در ارتباط به صلح و تامین امنیت.

روند مذاکرات صلح به صورت دوام دار از طریق جرگ­ها میان اقوام و قبایل

ایجاد شوراهای قومی منحیث تحکیم وحدت ملی

 محکم کردن وحدت ملی به وسیله ایجاد شوراهای قومی

ایجاد فرصت­های دید و بازدید بین دولت، اقوام و قبایل سرحدی و سرحد نشین به هدف کمک و هماهنگی.

مشوره دادن سالم به ارگان­های دولت به هدف بدست آوردن وحدت ملی وسیاسی.

مطالعه و تحلیل حالات­های اجتماعی، سیاسی و نظامی اقوام و قبایل سرحدی وهماهنگی با شماری ازارگان­های ملی وامنیتی دولت و دادن استقامت کاری موثر برای آنها.

 حل منازعات  قومی و سمتی از راه شوراهای  قومی و جرگه­ها.

تطبیق کردن پالیسی، فرمان­ها، مصوبه­ها، دستورات مقامات و احکام در مناطق سرحدی.

تشخیص شخصیت­های عالمان وآگاهان به هدف کمک در بخش رهبری و فکری سالم جامعه افغانی.

معرفی مهمانان جهت اعاشی اباطی به ریاست تشریفاتی مهمانان و بررسی ثبت و راجستر آنان.  

ترتیب و تنظیم کارت­ها قبایل و تقسیم آ ن کارت­ها به مستحقین .

ثبت و راجستر شوراهای قومی.

اخذ گزارش استقامت­های کاری واحدهای دوم به طور دوام دار.

 

محترم محمد یعقوب احمدزی معین هماهنگی قبایل و جرگه­ ها وزارت امور سرحدات و قبایل

mobtaمحترم محمد یعقوب احمدزی فرزند حاجی محمد سلیمان خان درسال ۱۳۴۱ه.ش درولایت لوگر ولسوالی محمد آغی، قریه سرخاب دریک خانواده متدین و دیندار چشم به جهان گشوده است. مکتب ابتدایی خویش را درچهاردهی و متوسطه و عالی اش را در لیسه حبیبه به پایان رساند.

نامبرده دریک خانواده مبارز به دنیا آمده است. پدروبرادران بزرگ وی شامل فعالیت­های سیاسی کشور شد که سه برادر وی درسال ۱۳۵۷ه.ش توسط رژیم کوتا کمونستی گرفتار شد و زندانی گردید و بعدا این رژیم آنان را به شهادت رساند. وی با خانواده خویش به کشور پاکستان مهاجر شد. ودرآنجا فعالیت­های سیاسی و جهادی را شروع کرد. محترم احمدزی درسال ۱۳۶۰ ه.ش برای تکیمل کردن تحصیل اش رهسپار کشورعربستان سعودی گردید ودرآن جا شامل دانشگاه ریاض، دانشکده­ی زبان و ادبیات شد.

محترم احمدزی بعد از مدت چهار سال از پوهنتون فارغ شد و از دیار هجرت  برگشت کرد. زمانیکه به دیار اش رسید. وی برای آزادی و از بین بردن نیروهای متجاوز شوروی فعالیت های سیاسی و جهادی را فراموش نکرده وارد میدان مبارزه شده شب و روز تلاش می­کرد مشکلات که درجبهه وجود داشت اما برای تنظیم جبهه­های مختلف دیگر هم در افغانستان فعالیت داشت. نامبرده برای مقاومت و وحدت  صفوف مجاهدین مبارزه کرده  که دراین عرصه دست آوردهای هم داشت. درپایان جهاد ملت مسلمان افغانستان به کامیابی رسید و همرا با مجاهدین کامیاب شده وارد کابل شدند.

محترم احمد زی درکابل مسوولیت خویش را برای محکم کردن وحدت ملی و صلح دانسته، که از طریق جور کردن شورای صلح بتواند با طرف های درگیر مذاکرات صلح را شروع کند و تا اندازه از جنگ­های داخلی جلوگیری شود.

 وی درسال ۱۳۷۳ه.ش نظر به فرمان رییس جمهوراسبق کشور به عنوان رییس عمومی شرکت ترانزیتی افسوتر مقرر شد. بعد از دوسال دروظیفه، محترم احمدزی درسال ۱۳۷۵ه.ش زمانیکه دوره حکومت طالبان به میان آمد یکبار دیگر راه مهاجرت را به پیش گرفت، کابل را ترک کرده و درجبهه مقاومت شامل شد. بعد از شکست رژیم طالبان، به کابل آمد. و از طرف رییس جمهورآن وقت به حیث رییس افسوتر گماشته شد.

وی درسال ۱۳۸۱ه.ش نظربه لزوم مقام ریاست جمهوری به عنوان رییس مواد متمموتخنیکی و طبی  وزارت صنایع تعیین شد و به مدت هفت ماه با صدافت این وظیفه را به پیش برد.

نامبرده یک شخصیت بسیار عالی دارد و دربین اقوام از نام نیک برخورداراست و کارهای وی در بین اقوام­اش تاثیر بسیاری دارد که درسال ۱۳۸۱ه.ش نظربه پیشنهاد وزارت سرحدات و قبایل و منظوری ریاست جمهوری به حیث رییس در زون شمال شرق گماشته شد.

وی برای اتحاد و اتفاق بین اقوام بسیار سعی و کوشش زیادی کرده است  که به همین ترتیب بعدا در وزارت امورسرحدات و قبایل به عنوان رییس ارتباطی با ولایات مقررگردید.

رهبری وزارت امور سرحدات و قبایل از فعالیت­های محترم احمدزی در بین اقوام مختلف معلومات بسیاری داشت به همین ترتیب نظر به پیشنهاد این وزارت و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری درسال ۱۳۸۶ه.ش به حیث معین هماهنگی قبایل و جرگه­ها در وزارت امور سرحدات و قبایل تعیین شد که تا هنوز دراین بخش فعالیت دارد.

وی بخاطر کاروفعالیت اش از سوی ریاست جمهوری دوبار تقدیرنامه درجه اول را دریافت کرده است وهمچنان چندین تقدیرنامه درجه سوم نیز بدست آورده است. نامبرده از سوی مسوولان مقامات با مکافات چندین مرتبه تقدیرشده است.

 محترم احمدزی با مدیریت عالی، نویسنده و شاعر قوی هم می­باشد که شماری از مقالات ادبی، دینی و شعرهای وی در جریده و مجله­های مختلف کشوربه شمول بخش نشرات وزارت امورسرحدات و قبایل  چاپ شده است.

از خداوند بزرگ و بخشینده  برای خدمت به مردم افغانستان آرزوی کامیابی وی را خواهانیم.

محترم محمد یعقوب احمدزی معین هماهنگی قبایل و جرگه­ ها وزارت امور سرحدات و قبایل

محترم محمد یعقوب احمدزی فرزند حاجی محمد سلیمان خان درسال ۱۳۴۱ه.ش درولایت لوگر ولسوالی محمد آغی، قریه سرخاب دریک خانواده متدین و دیندار چشم به جهان گشوده است. مکتب ابتدایی خویش را درچهاردهی و متوسطه و عالی اش را در لیسه حبیبه به پایان رساند.

نامبرده دریک خانواده مبارز به دنیا آمده است. پدروبرادران بزرگ وی شامل فعالیت­های سیاسی کشور شد که سه برادر وی درسال ۱۳۵۷ه.ش توسط رژیم کوتا کمونستی گرفتار شد و زندانی گردید و بعدا این رژیم آنان را به شهادت رساند. وی با خانواده خویش به کشور پاکستان مهاجر شد. ودرآنجا فعالیت­های سیاسی و جهادی را شروع کرد. محترم احمدزی درسال ۱۳۶۰ ه.ش برای تکیمل کردن تحصیل اش رهسپار کشورعربستان سعودی گردید ودرآن جا شامل دانشگاه ریاض، دانشکده­ی زبان و ادبیات شد.

محترم احمدزی بعد از مدت چهار سال از پوهنتون فارغ شد و از دیار هجرت  برگشت کرد. زمانیکه به دیار اش رسید. وی برای آزادی و از بین بردن نیروهای متجاوز شوروی فعالیت های سیاسی و جهادی را فراموش نکرده وارد میدان مبارزه شده شب و روز تلاش می­کرد مشکلات که درجبهه وجود داشت اما برای تنظیم جبهه­های مختلف دیگر هم در افغانستان فعالیت داشت. نامبرده برای مقاومت و وحدت  صفوف مجاهدین مبارزه کرده  که دراین عرصه دست آوردهای هم داشت. درپایان جهاد ملت مسلمان افغانستان به کامیابی رسید و همرا با مجاهدین کامیاب شده وارد کابل شدند.

محترم احمد زی درکابل مسوولیت خویش را برای محکم کردن وحدت ملی و صلح دانسته، که از طریق جور کردن شورای صلح بتواند با طرف های درگیر مذاکرات صلح را شروع کند و تا اندازه از جنگ­های داخلی جلوگیری شود.

 وی درسال ۱۳۷۳ه.ش نظر به فرمان رییس جمهوراسبق کشور به عنوان رییس عمومی شرکت ترانزیتی افسوتر مقرر شد. بعد از دوسال دروظیفه، محترم احمدزی درسال ۱۳۷۵ه.ش زمانیکه دوره حکومت طالبان به میان آمد یکبار دیگر راه مهاجرت را به پیش گرفت، کابل را ترک کرده و درجبهه مقاومت شامل شد. بعد از شکست رژیم طالبان، به کابل آمد. و از طرف رییس جمهورآن وقت به حیث رییس افسوتر گماشته شد.

وی درسال ۱۳۸۱ه.ش نظربه لزوم مقام ریاست جمهوری به عنوان رییس مواد متمموتخنیکی و طبی  وزارت صنایع تعیین شد و به مدت هفت ماه با صدافت این وظیفه را به پیش برد.

نامبرده یک شخصیت بسیار عالی دارد و دربین اقوام از نام نیک برخورداراست و کارهای وی در بین اقوام­اش تاثیر بسیاری دارد که درسال ۱۳۸۱ه.ش نظربه پیشنهاد وزارت سرحدات و قبایل و منظوری ریاست جمهوری به حیث رییس در زون شمال شرق گماشته شد.

وی برای اتحاد و اتفاق بین اقوام بسیار سعی و کوشش زیادی کرده است  که به همین ترتیب بعدا در وزارت امورسرحدات و قبایل به عنوان رییس ارتباطی با ولایات مقررگردید.

رهبری وزارت امور سرحدات و قبایل از فعالیت­های محترم احمدزی در بین اقوام مختلف معلومات بسیاری داشت به همین ترتیب نظر به پیشنهاد این وزارت و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری درسال ۱۳۸۶ه.ش به حیث معین هماهنگی قبایل و جرگه­ها در وزارت امور سرحدات و قبایل تعیین شد که تا هنوز دراین بخش فعالیت دارد.

وی بخاطر کاروفعالیت اش از سوی ریاست جمهوری دوبار تقدیرنامه درجه اول را دریافت کرده است وهمچنان چندین تقدیرنامه درجه سوم نیز بدست آورده است. نامبرده از سوی مسوولان مقامات با مکافات چندین مرتبه تقدیرشده است.

 محترم احمدزی با مدیریت عالی، نویسنده و شاعر قوی هم می­باشد که شماری از مقالات ادبی، دینی و شعرهای وی در جریده و مجله­های مختلف کشوربه شمول بخش نشرات وزارت امورسرحدات و قبایل  چاپ شده است.

از خداوند بزرگ و بخشینده  برای خدمت به مردم افغانستان آرزوی کامیابی وی را خواهانیم.