معرفی وزارت امور سرحدات وقبایل

 

mobta

وزارت امورسرحدات وقبائیل یکی ازوزارت های کلیدی کشور بشمار میرود که وظایف نهایت عمده ومهم را درامرتحکیم هرچه بیشتر وبهتر وحدت ملی ، حاکمیت ملی ، سلامت حدود سیاسی کشور ، ارتقأ سطح زنده گی اجتماعی ، اقتصادی وفرهنگی ساکنین سرحدات واطراف خط فرضی دیورند انجام میدهد این وزارت باداشتن ادارات مرکزی وولایتی درتمام اوضاع واحوال سیاسی کشور نقش اساسی ومحوری خودرا درتحکیم خطوط سرحدی وخط فرضی دیورند باحفظ روابط عنعنوی ، فرهنگی ، اجتماعی ، سنتی ، دینی ، وسیاسی باقبائیل آنطرف خط دیورند تأمین نموده وحراست ازسرحدات وخط فرضی دیورند جزء اساسی مسئولیت های وظیفوی این وزارت باایجاد همآهنگی بین ادارات مرکزی وواحدهای دومی جهت نیل به اهداف یاد شده به شمار میرود که نظر به امکانات دست داشته بودجوی درحالات خاص باسران اقوام ، متنفذین وعلمأی دینی جهت حل معضلات ساحوی، سرحدی واطراف خط دیورند تفاهمات صورت میگیرد ودراین راستا توانسته باجلب پشتیبانی وحمایت اقوام باهم برادر ازدولت ا.ا.ا . پایه های مردمی وحاکمیت ملی دولت را تحکیم ببخشداین وزارت بادرنظر داشت اهمیت خاص خود تاریخ نسبتاً طولانی داردکه تاریخچه مختصرً آن قرارذیل میباشد . درسال ( 1300) هجری،شمسی مطابق(1921) م دروقت زمامداری امیرامان الله خان غازی یک شعبه خاص درچها رچوب قلم مخصوص صدارت عظمی ایجادگردید که ازامورقبائیلی ومرزی رسیده گی می نمود ومشابه چنین شعبه ئی درزمان امیرشیرعلی خان وامیرعبدالرحمن خان نیز وجود داشت این شعبه درسال ( 1311) هجری ،شمسی مطابق (1932) میلادی درزمان صدارت سردارمحمد هاشم خان به مدیریت عمومی مستقل درچوکات صدارت عظمی ارتقـــــــأ یافت . درسال( 1326) هجری،شمسی مطابق (1947) میلادی درزمان حکومت شاه محمود خان یک اداره ئی بنام ریاست قبائیل ایجاد گردید وبتاریخ 19 سنبله سال ( 1332) هـ - ش مطابق ( 6) سپتمبر ( 1953) میلادی سردارمحمد داود خان ریاست قبائیل را درچوکات کابینه بریاست مستقل قبائیل ارتقأ داد ودر( 26) سرطان سال ( 1352) مطــــابق ( 16) جـــــــولای سال ( 1973) بااستقرار نظام جمهوری توسط سردارمحمد داود خان ریاست مستقل قبائیل به وزارت امورسرحدات وقبائیل درچوکات کابینه عرض اندام نمود ودربرج اسد سال( 1360) نام وزارت امورسرحدات وقبائیل به نام وزارت امور اقوام وقبائیل تعدیل وبه تعقیب آن به اسم وزارت امورسرحدات اقوام وقبائیل مسمی گردید که تاکنون به همین نام یاد میشود . وزارت امورسرحدات ، اقوام وقبائیل چنانچه ازنامش پیدا است .نقش بسیار عمده را درتحکیم وحدت ملی ، روابط نیک وحسنه بین اقوام وقبائیل باهم برادرساکن کشور ازطریق تدویر جرگه ها که یکی ازعنعنات تاریخی وملی وطن محبوب ما افغا نستان بشمار میرود ودرطول تاریخ بنام کشور جرگه ها یادگردیده ایفأ نموده ودراین راستا با طرح وتطبیق پلانهای کاری مطابق ستراتیژی وپالیسی خویش گامهای استوار را برداشته وبه پیش میرود.همچنان این وزارت به بهبود زنده گی اجتماعی ، اقتصادی وفرهنگی ساکنین سرحدات واطراف خط فرضی دیورند توجه داشته ودرامر ایجاد شرایط مساعد برای تعلیم وتربیه فرزندان آن اقدامات عملی نموده و درطی سالهای گذشته هزاران جوان درلیسه های رحمن بابا وخوشحال خان تعلیمات خویش را ازصنوف ( 6 الی 12) ادامه داده وبه منظورتحصیلات عا لی ازطریق سپری نمودن امتحانات کانکور معرفی گردیده اند درلیسه های متذکره برای آموزش بهتر شرایط تقریباً خوب زنده گی درلیلیه های این لیسه هابرای شاگردان مساعد گردیده وبه اعاشه واباته شان نیز توجه دایمی صورت گرفته ومیگیرد . خاطر نشان باید کرد که درسال ( 1387) به تعداد ( 3810)تن شاگرددردولیسه مذکور مصروف آموزش بودند و( 694) تن ازصنوف دوازدهم این لیسه ها فارغ گردیدند ودرسال ( 1388) با توجه خاص رهبری وزارت تعداد قابل ملاحظه ازشاگردان ولایات همجوارخط فرضی دیورند وهم آنطرف خط دیورند وبعضی ولایات ناامن کشور جذب گردیده وتلاش میگردد تاپرابلم های کمبود لیلیه ومحل تدریس را ازطـــریق فعال نمودن لیسه نمبر( 2) خوشحالخان دردشت پدوله حل نماید وازاین طریق زمینه آموزش بهتررا برای یک تعداد ازفرزندان اقوام وقبائیل که درشرایط نامساعد امنیتی ونبود لیسه ها درمحلات شان به سرمیبرند آماده سازند ، وزارت امورسرحدات اقوام وقبائیل ازتمام تاجران سرمایداران خصوصی وکشورهای دوست وکمک کننده به افغانستان صمیمانه تقاضا می نماید که این وزارت را درانجام کمک بیشتر به فرزندان نیازمند درزمینه آموزش آنهایاری رسانیده تاشاگردان بیشتر راتحت پوشش آموزش وپرورش درلیسه های خویش قرارداده و جوانان ونوجوانان وطن را ازجهل وبی دانشی نجات دهیم . همچنان باید خاطرنشان نمود که وزارت اموسرخدات و قبایل.

تصویر و بیوگرافي مختصر وزرا و روسای که از سال ۱۳۰۹ خورشیدي الي اکنون در وزارت امور سرحدات و قبایل کار کرده اند:

 

mobtamobtamobta

mobtmo6mob8mobta

mobtmobtamobtamobta

mobtamobtamobtamobta

mobtamobtamobtmobta

mobtamobtmobtmobta

mobtamobtamobta

 

   الحاج ملا نورالله نوری بعد از فتح امارت اسلامی افغانستان سال (۱۴۰۰) هـ ش تا بحال