افغانستان خانه ئ مشترک همه ئ افغان هاست !


طی یک کنفرانس مطبوعاتی، جمعی از علمای کرام ، متنفذین اقوام ، فعالین مدنی ، اعضای شورا های قومی ، جوانان و تعدادی از زنان در مقابل طرح اضمحلال نیرو های امنیتی و دفاع کشور که در یکی از نشست های صلح توسط جانب نمایندگان مخالفین مسلح تذکر و ارایه گردیده است، واکنش نشان داده آنرا نادرست خواندند . هچنان حمایت شان را از نیرو های امنیتی و دفاعی دولت جمهوری اسلامی افغانستان که متشکل از فرزندان دلیر و با ایمان مردم هستند، اعلام داشتند و از هر آن برنامه ئ که به تامین صلح با عزت و پایدار در کشور منتج گردد، استقبال نموده و آنرا به خیر و منافع ملت افغانستان دانستند .
دیپلوم انجنیر سید عارف گهریک رئیس امور سرحدات و قبایل فاریاب با تعدادی از متنفذین و اعضای شورا های قومی در این برنامه اشتراک نموده بعد از ختم کنفرانس در هماهنگی با علمای کرام ، متنفذین و اعضای شورا های قومی و جوانان با احساس در قطعه واکنش سریع ریاست محترم امنیت ملی فاریاب رفته با اهدای چندین حمایل گل به سربازان و افسران دلیر و شجاع آن قطعه از دستآورد های نیرو های امنیتی قوای مسلح کشور قدر دانی بعمل آورده حمایت شان را اعلام نمودند .