د هېواد ملي امنيتي او دفاعي ځواکونه

د هېواد ملي امنيتي او دفاعي ځواکونه، ددې خاورې د عزت او ملي نواميسو ريښتيني مدافعين اوساتونکي دي، موږ پر خپلو دغو اصيلو بچيانو وياړو!
محمد شفيق ګل آغا شېرزى
د سرحدونو او قبايلو چارو وزير!