د هېواد ملي او دفاعي ځواکونه د مسلکي وړتیاوو او مهارتونو په درلودلو سره د ګران هېواد د ځمکنۍ بشپړتیا، ملي واکمنۍ او خپلواکۍ څخه د خپل سر په بدل ساتنه او دفاع کوي، له همدې امله په ولس ګران او د خلکو له پراخه ملاتړ څخه برخمن دي


د هېواد ملي او دفاعي ځواکونه د مسلکي وړتیاوو او مهارتونو په درلودلو سره د ګران هېواد د ځمکنۍ بشپړتیا، ملي واکمنۍ او خپلواکۍ څخه د خپل سر په بدل ساتنه او دفاع کوي، له همدې امله په ولس ګران او د خلکو له پراخه ملاتړ څخه برخمن دي.
محمد شفیق ګل آغا شېرزی 
د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر