دکارموندنې اعلان

جزیات د خپرېدو نېټه د پاى نېټه
آمر MIS
لايحـــــــــــــه وظايـــــــــــــف عنوان وظیفه : آمر MIS وزارت و یا اداره: امور سرحدات وقبائیل موقعیت: کابل بخش :آمریت MIS / ریاست پلان وپالیسی بست :3 گزارش به : رئیس پلان وپالیسی گزارش از:...
Dec 17, 2018 Dec 25, 2018
مسئول انسجام امورلیسه خوشحال خان نمبر 2
لایحـــــــــــــه وظایــــــــــــــــف عنوان وظیفه : مسئول انسجام امورلیسه خوشحال خان نمبر 2 وزارت ویا اداره : وزارت امور سرحدات وقبایل موقعیت : کابل بخش : آمریت ارائیه خدمات وانسجام امورلیسه ها / ریاست تعلیم و تربیه...
Dec 17, 2018 Dec 25, 2018
محقق امور ساحات قبایلی
لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی عنوان وظیفه: محقق امور ساحات قبایلی بست: (۴) وزارت...
Dec 17, 2018 Dec 25, 2018
محقق امور ساحات سرحدی
لایحه وظایف عنوان وظیفه : محقق امور ساحات سرحدی وزارت و یا اداره: وزارت امور سرحدات وقبائیل موقعت : کابل بخش : آمریت بورد محققین / ریاست تحقیق و مطالعات بست : ( 4 ) هفت بست گزارش به : آمر بورد محققین...
Dec 17, 2018 Dec 25, 2018
آمریت شبکه
لایحه وظایف پست­های خدمات ملکی عنوان وظیفه: آمریت شبکه بست: سوم وزارت یا...
Dec 17, 2018 Dec 25, 2018
کارشناس هاردویر وسافت ویر
لایحه وظایف عنوان وظیفه: کارشناس هاردویر وسافت ویر وزارت و یا اداره : وزارت امور سرحدات وقبائیل موقعیت: کابل بخش : آمریت لیسه خوشحال خان نمبر 2 / معین مسلکی . بست : ( 4 ) گزارش به: مدیرعمومی...
Dec 17, 2018 Dec 25, 2018