دکارموندنې اعلان

جزیات د خپرېدو نېټه د پاى نېټه
د ډیتا تحلیل او راپور متخصص
دتش( خالی ) بست شمیره : ۱ موقعیت : کابل د وزارت نوم : دسرحدونو او قبایلو چارو وزارت ډول : پوره وخت معاش : د NTA د مقیاس په اساس دبست عنوان : د ډیتا تحلیل او راپور متخصص دقرارداد موده...
Jul 15, 2019 Jul 25, 2019
د پروژی د بشری منابعو افیسر
دتش( خالی ) بست شمیره : ۱ موقعیت : کابل د وزارت نوم : دسرحدونو او قبایلو چارو وزارت ډول : پوره وخت معاش : د NTA د مقیاس په اساس دبست عنوان : د پروژی د بشری منابعو افیسر دقرارداد موده...
Jul 15, 2019 Jul 25, 2019
سروير
شالید د افغانستان سرحدونو او قبایلو چارو وزارت یو رهبری کوونکی وزارت دی چه د قبایلو او د سرحد میشتو خلګو د حمایت او دهغوی ضروررتونو د رابرسیره کولواود حل په برخه که همکار دی . برسیره پردی دغه وزارت د ملی یووالی د سرحدونو ساتنی او ټولنیز...
Jul 13, 2019 Jul 22, 2019
سروير
موقعیت : د کندز ولایت مرکز او اړوندو ولسوالیو ته 17 تنه لنډمهاله سرویران د ۴۵ ورځو لپاره د وزارت نوم : دسرحدونو او قبایلو چارو وزارت ډول: پوره وخت معاش : دبست عنوان : ...
Jul 13, 2019 Jul 22, 2019