موضوع: اعلان تصمیم اعطای قرارداد وسایل الکترونیکی و حفظ و مراقبت

شماره قرار داد: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.017).

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک وسایل الکترونیکی و حفظ و مراقبت ضرورت  خویش را بابت سال مالی 1398 به شرکت خدمات لوژستیکی روح البهزاد دارنده جـــواز نمبر ( D-61827) و نمبر تشخیصیه TIN(9001415521) به قیمت مجموعی مبلغ (4,258,720) چهار ملیون و دو صدو پنجاو هشت هزارو هفت صدو بیست افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات  وزارت امور سرحدات و قبایل واقع ناحیه نهم جوار ستره محکمه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.