موضوع: تدارک (53) قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی

شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.008).

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک (53) قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی ضرورت  خویش را بابت سال مالی 1398 به شرکت تجارتی و لوژستیکی ابداع فروغ دارنده جواز نمبر (17337-0101) و نمبر تشخیصیه TIN(9000152265) به قیمت مجموعی مبلغ (2,866,210) دو ملیون و هشت صدو  شصت و شش هزارو دو صدو ده  افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات  وزارت امور سرحدات و قبایل واقع ناحیه نهم جوار ستره محکمه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.