موضوع تدارک (137) قلم قرطاسیه باب

شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.006).

وزارت امورسرحدات وقبایل از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه تهیه و  تدارک (137) قلم قرطاسیه باب این وزارت  بابت سال مالی 1398 اشتراك نموده و آفرهاي سربسته خويش را مطابق شرايط شرطنامه به لسان (دري و یا پشتو) طبق قانون وطرزالعمل تداركات عامه افغانستان به  تاريخ  (21/11/1397) ساعت 09:30 بجه قبل از ظهر در صندوق آفرها در ریاست تدارکات انداخته و در جلسه آفر گشائی بتاریخ (21/11/1397 ) ساعت 10:00 بچه قبل از ظهر حاضر گردند

تضمين افر مبلغ (176000) یک صدو هفتاد و شش هزار افغاني بوده که داوطلبان آنرا به شکل گرنتی بانکی در داخل آفرهای سربسته خویش در روز ضربالعجل تعین شده ارایه بدارند.

از داوطلبان تقاضا میشود تا ضم جواز فعالیت شرایط اهلیت مندرج شرطنامه را مد نظر بگیرند. تمام داوطلبان واجد شرایط می توانند شرطنامه را از ریاست تدارکات، وزارت امور سرحدات و قبایل به شکل سافت در فلش و یا از طریق ویب سایت اداره تدارکات ملی اخذ نمایند .  

آدرس : رياست تدارکات منزل تحتاني وزارت امورسرحدات وقبائيل مکروریان سوم جوار ستره محكمه. ضرب العجل برای تسلیمی آفــرها تاریخ         { 21 /11/1397  ساعت 09:30  بجه قبل از ظهر} میباشد.

داوطلبان مکلف هستند الی تاریخ فوق الذکر آفر های خویش را همراه با تضمین آفر بطور سر بسته، مهر شده و با ذکر اسم پروژه و نمبر تشخیصیه پروژه مربوطه در "صندوق آفرها" در ریاست تدارکات انداخته و در جلسه آفــر گشائی به تاریخ (21/11/1397) ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر حاضـــر گــــــــــردند.