تدارک چاپ مجلات و کتب ضرورت خویش را بابت سال مالی 1397 به شرکت تجارتی کومرشوز اعطا نماید.

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک چاپ مجلات و کتب  ضرورت خویش را بابت سال مالی 1397 به شرکت تجارتی کومرشوز دارنده جواز نمبر (D-71192) و نمبر تشخیصیه TIN(9003861433) به قیمت مجموعی مبلغ (1,977,300) یک ملیون و نه صدو هفتاد و هفت هزارو سه صد  افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات  وزارت امور سرحدات و قبایل واقع ناحیه نهم جوار ستره محکمه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.