موضوع: پروژه ترمیمات حفظ و مراقبت تعمیر اداری وزارت

 شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1397/NCB/OPT/W.004).

 

وزارت امورسرحدات وقبائيل از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه داوطلبی پروژه ترمیمات حفظ و مراقبت تعمیر اداری وزارت دارای نمبر تشخیصیه MOBTA/1397/NCB/OPT/W.004  اشتراك نموده و آفرهاي سربسته خويش را مطابق شرايط شرطنامه ، طبق قانون وطرزالعمل تداركات عامه ج.ا.ا الی تاريخ (10/04/1397) ساعت 03:30 بجه بعد از ظهر در صندوق آفر ها در ریاست تدارکات انداخته و در جلسه آفر گشایی به تاریخ (11/04/1397) ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر  حاضر گردند. توزیع شرطنامه وتسليمي افرها الي ساعت (3:30)  بعد از ظهر (10/04/1397) كه آخرين معياد ضرب العجل  تسليمي افرها مي باشد صورت ميگيرد افرهاي دير رسيده وانترنتي پذيرفته نمي شود.

تضمين افر مبلغ (676,000) ششصد و هفتاد و شش هزار  افغاني بوده که داوطلبان انرا به شکل گرنتی بانکی در داخل  آفرخویش ارایه نمایند.ازداوطلبان تقاضا میشود تا ضم جواز فعالیت شرایط اهلیت مندرج شرطنامه را مد نظر بگیرند.

تمام داوطلبان واجد شرایط می توانند شرطنامه را از مدیریت عمومی تسهیل قراردادها، ریاست تدارکات، وزارت امور سرحدات و قبایل به شکل سافت در فلش اخذ نمایند .  

زمان آفرگشایی : روز یکشنبه مورخ (11/04/1397) به ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر  در صالون کنفرانس مدیریت عمومی تسهیل قرار داد ها دایر میگردد.

آدرس : مدیریت عمومی تسهیل قراردادها،رياست تدارکات منزل تحتاني وزارت امورسرحدات وقبائيل مکروریان سوم جوار ستره محكمه.