اعلانونه

 • موضوع تدارک پرزه جات

  کټه ګورۍ: عمومي

  شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.011). وزارت امورسرحدات وقبايل از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه تهیه و تدارك پرزه جات این وزارت بابت سال مالی 1398 اشتراك نموده و آفرهاي سربسته خويش را مطابق شرايط شرطنامه به...

 • موضوع تدارک (53) قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی

  کټه ګورۍ: عمومي

  شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.008). وزارت امورسرحدات وقبايل از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه تهیه و تدارك (53) قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی (IT) این وزارت بابت سال مالی 1398 اشتراك نموده و آفرهاي سربسته خويش...

 • موضوع تدارک چاپ مجلات و کتب

  کټه ګورۍ: عمومي

  شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.009). وزارت امورسرحدات وقبايل از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه تهیه و تدارك چاپ مجلات و کتب این وزارت بابت سال مالی 1398 اشتراك نموده و آفرهاي سربسته خويش را مطابق شرايط شرطنامه...

 • موضوع تدارک (12) قلم ترکاری و میوه جات موسمی

  کټه ګورۍ: عمومي

  شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.005). وزارت امورسرحدات وقبايل از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه تهیه و تدارک (12) قلم ترکاری و میوه جات موسمی این وزارت بابت سال مالی 1398 اشتراك نموده و آفرهاي سربسته خويش را...

 • موضوع تدارک (137) قلم قرطاسیه باب

  کټه ګورۍ: عمومي

  شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.006). وزارت امورسرحدات وقبایل از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه تهیه و تدارک (137) قلم قرطاسیه باب این وزارت بابت سال مالی 1398 اشتراك نموده و آفرهاي سربسته خويش را مطابق شرايط...

 • موضوع تدارک (39) قلم البسه باب و یک قلم یونیفورم

  کټه ګورۍ: عمومي

  شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.012). وزارت امورسرحدات وقبايل از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه تهیه و تدارك (39) قلم البسه باب و یک قلم یونیفورم این وزارت بابت سال مالی 1398 اشتراك نموده و آفرهاي سربسته خويش...

 • اعلان داوطلبی تدارک (140,000) کیلو گاز مایع سال 1398

  کټه ګورۍ: عمومي

  شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.002). وزارت امورسرحدات وقبائيل از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه تهیه و تدارك (140,000) کیلو گاز مایع این وزارت بابت سال مالی 1398 اشتراك نموده و آفرهاي سربسته خويش را مطابق...

 • اعلان داوطلبی تدارک (تیل پطرول, تیل دیزل, روغنیات و فلترباب) سال 1398

  کټه ګورۍ: عمومي

  شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.003). وزارت امورسرحدات وقبائيل از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه تهیه و تدارك (77,000) لیتر تیل پطرول, (100,000) لیتر تیل دیزل و (56) قلم روغنیات و فلترباب این وزارت بابت سال...

 • وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه ترمیمات حفظ و مراقبت تعمیر اداری وزارت

  کټه ګورۍ: عمومي

  بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه ترمیمات حفظ و مراقبت تعمیر اداری وزارت بابت سال مالی 1397 را به گروپ کمپنی های جیوه دارنده جواز نمبر (D-36313) و...

 • وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه ترمیمات حفظ و مراقبت لیسه خوشحال خان و لیسه رحمن بابا

  کټه ګورۍ: عمومي

  بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه ترمیمات حفظ و مراقبت لیسه خوشحال خان و لیسه رحمن بابا خویش را بابت سال مالی 1397 را به شرکت ساختمانی پریموس دارنده...

پاڼه 1 از 6