اعلانونه

 • موضوع : اعلان تصمیم اعطایی قرارداد پروژه تدارک (14) قلم فرنیچرباب

  کټه ګورۍ: عمومي

  شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.016). بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک (14) قلم فرنیچرباب مورد ضرورت خویش را بابت سال مالی...

 • موضوع : اعلان تصمیم اعطایی قرارداد پروژه تدارک پرزه جات

  کټه ګورۍ: عمومي

  شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.011). بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک پرزه جات مورد ضرورت خویش را بابت سال مالی 1398 به شرکت...

 • موضوع: اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تحکیمات امنیتی تعمیر اداری وزارت امور سرحدات و قبایل

  کټه ګورۍ: عمومي

  شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/W.001). بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تحکیمات امنیتی تعمیر اداری وزارت خویش را بابت سال...

 • موضوع: اعلان تصمیم اعطای قرارداد وسایل الکترونیکی و حفظ و مراقبت

  کټه ګورۍ: عمومي

  شماره قرار داد: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.017). بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک وسایل الکترونیکی و حفظ و مراقبت ضرورت خویش را بابت سال مالی...

 • موضوع: اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد ترکاری و میوه موسمی

  کټه ګورۍ: عمومي

  شماره قرارداد: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.006). بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک ترکاری و میوه موسمی مورد ضرورت خویش را بابت سال مالی 1398 به...

 • موضوع:تصمیم اعطای قرارداد ( تدارک چاپ مجلات و کتب )

  کټه ګورۍ: عمومي

  شماره دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.009). بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک چاپ مجلات و کتب ضرورت خویش را بابت سال مالی 1398 به شرکت...

 • موضوع تدارک چوب ارچه و بلوط

  کټه ګورۍ: عمومي

  شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.018). وزارت امورسرحدات وقبايل از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه تهیه و تدارك چوب ارچه و بلوط این وزارت بابت سال مالی 1398 اشتراك نموده و آفرهاي سربسته خويش را مطابق شرايط شرطنامه...

 • موضوع: تدارک (39) قلم البسه باب

  کټه ګورۍ: عمومي

  شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.012). بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک (39) قلم البسه باب ضرورت خویش را بابت سال مالی 1398 به...

 • موضوع: تدارک (53) قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی

  کټه ګورۍ: عمومي

  شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.008). بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک (53) قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی ضرورت خویش را بابت...

 • موضوع: تدارک تیل پطرول, تیل دیزل, روغنیات و فلتر باب

  کټه ګورۍ: عمومي

  شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.003). بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک تیل پطرول, تیل دیزل, روغنیات و فلترباب ضرورت...

پاڼه 1 از 7