اعلانونه

 • وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه ترمیمات حفظ و مراقبت تعمیر اداری وزارت

  کټه ګورۍ: عمومي

  بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه ترمیمات حفظ و مراقبت تعمیر اداری وزارت بابت سال مالی 1397 را به گروپ کمپنی های جیوه دارنده جواز نمبر (D-36313) و...

 • وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه ترمیمات حفظ و مراقبت لیسه خوشحال خان و لیسه رحمن بابا

  کټه ګورۍ: عمومي

  بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه ترمیمات حفظ و مراقبت لیسه خوشحال خان و لیسه رحمن بابا خویش را بابت سال مالی 1397 را به شرکت ساختمانی پریموس دارنده...

 • تدارک (47) قلم البسه باب

  کټه ګورۍ: عمومي

  بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک (47) قلم البسه باب ضرورت خویش را بابت سال مالی 1397 به شرکت خدمات لوژستیکی ملا محمد عزیزی دارنده جواز نمبر...

 • تدارک چاپ مجلات و کتب ضرورت خویش را بابت سال مالی 1397 به شرکت تجارتی کومرشوز اعطا نماید.

  کټه ګورۍ: عمومي

  بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک چاپ مجلات و کتب ضرورت خویش را بابت سال مالی 1397 به شرکت تجارتی کومرشوز دارنده جواز نمبر (D-71192) و نمبر...

 • موضوع: پروژه ترمیمات حفظ و مراقبت تعمیر اداری وزارت

  کټه ګورۍ: عمومي

  شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1397/NCB/OPT/W.004). وزارت امورسرحدات وقبائيل از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه داوطلبی پروژه ترمیمات حفظ و مراقبت تعمیر اداری وزارت دارای نمبر تشخیصیه MOBTA/1397/NCB/OPT/W.004 اشتراك...

 • تدارک چوب ارچه و بلوط

  کټه ګورۍ: عمومي

  بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک چوب ارچه و بلوط ضرورت خویش را بابت سال مالـــی 1397 به شـــــرکت تجارتی اســـرار میلاد نوری لمیتد دارنده...

 • موضوع:اعلان مجدد تدارک (47) قلم البسه باب سال 1397

  کټه ګورۍ: عمومي

  شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1397/NCB/OPT/G.013). وزارت امورسرحدات وقبائيل از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه تهیه و تدارك (47) قلم البسه باب این وزارت بابت سال مالی 1397 اشتراك نموده و آفرهاي سربسته خويش را مطابق شرايط...

 • موضوع: پروژه ترمیمات حفظ و مراقبت مهمان خانه شهر نو

  کټه ګورۍ: عمومي

  شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1397/NCB/OPT/W.002). وزارت امورسرحدات وقبائيل از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه داوطلبی پروژه ترمیمات حفظ و مراقبت مهمان خانه شهرنو دارای نمبر تشخیصیه MOBTA/1397/NCB/OPT/W.002...

 • موضوع: پروژه ترمیمات حفظ و مراقبت مهمان خانه شهر نو

  کټه ګورۍ: عمومي

  شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1397/NCB/OPT/W.002). وزارت امورسرحدات وقبائيل از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه داوطلبی پروژه ترمیمات حفظ و مراقبت مهمان خانه شهرنو دارای نمبر تشخیصیه MOBTA/1397/NCB/OPT/W.002...

 • موضوع: پروژه ترمیمات حفظ و مراقبت لیسه خوشحال خان و لیسه رحمن بابا

  کټه ګورۍ: عمومي

  شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1397/NCB/OPT/W.003). وزارت امورسرحدات وقبائيل از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه داوطلبی پروژه ترمیمات حفظ و مراقبت لیسه خوشحال خان و لیسه رحمن بابا دارای نمبر تشخیصیه...

پاڼه 1 از 5