اوضاع قبل ازتوافق دیورند

فتح پانی پت توسط احمدشاه درانی ثابت ساخت که افغان ها نیروی اند که می توانند با سرعت درظرف چند روز به هند لشکر بکشند وآنرا فتح نمایند، زیرا درشمال کوه های همالیا چون دیوار بزرگ هجوم بیگانگان را به سرزمین هند کاملاً سد کرده بود وازجانب بحر قوای بحریه قوی انگلستان مانع هرگونه تعرض می گردید . ادامه  خط دیورند سرحد بین المللی نیست