خط فرضی دیورند و سرحدات افغانستان

1سرحد مشترک با کشور ایران                                               

سرحد مشترک افغانستان با ایران از کوه ملک سیاه شروع گردیده و تا دره زولفقار امتداد دارد .                                                                                

 -2سرحد مشترک با کشور ترکمنستان                                                     

    سرحد مشترک  افغانستان با  کشور ترکمنستان از ولسوالی گلران ولایت هرات اغاز گردیده وتا ولسوالی شورتپه ولایت بلخ امتداد دارد.                             

3   - سرحد مشترک با کشور ازبکستان                                        

سرحد با این کشور از ولسوالی شورتپه ولایت بلخ اغاز گردیده و تا ولسوالی کلدار ولایت بلخ امتداد دارد.                                                         

4-سرحد با کشور تاجیکستان                                                           

سرحد با این کشور از ولسوالی کلدار ولایت بلخ اغاز گردیده و تا ولسوالی   واخان ولایت بدخشان امتداد دارد

5-سرحد با کشور چین                                                          

سرحد با این کشور از منطقه دره یولی ولسوالی واخان ولایت بدخشان اغاز گردیده و تا دهنه کلیک ولسوالی واخجیر ولایت بدخشان امتداد دارد.

6-سرحد با جمو کشمیر                                                             

از دهنه واخجیر ولسوالی واخان ولایت بدخشان شروع گردیده و تا منطقه نوشاخ ولسوالی واخان همین ولایت امتداد دارد.                                            

7-خط فرضی دیورند                                                                 

این خط هرگز به ملت و حکومت افغانستان قابل قبول نبوده و جبرا بالای این ملت عظیم تحمیل گردیده است. این خط فرضی از منطقه نو شاخ ولسوالی واخان ولایت بدخشان اغاز گردیده وتا کوه های ملک سیاه ولسوالی چهار برجک ولایت نیمروز امتداد دارد .طول این خط به 231 کیلو متر می رسد . امیر عبدالرحمن خان در سال 1893 مجبور به امضا این خط غیر قابل قبول و منهوس گردیده بود.