پروژه های انکشافی وزارت امورسرحدات وقبایل درمرکز وولایات

 1. نظارت ازتحقق پلان کاری سالانه  سال جاری واحد های اولی ودومی .
 2. جمع آوری وتوحید گزارشات هفته وار از واحد های اولی وارسال آن به اداره محترم عمومی  امور ، ریاست دفتر مقام وریاست اطلاعات وارتباط عامه.
 3. پیشهنادات واحد های دومی وزارت جمع اوری وبعداز تحلیل وارزیابی توحید که لست ضروریات آن مطابق اولویت های ترتیب وغرض اجراآت بعدی  بمقام  محترم وزارت تقدیم گردید.
 4. اعمار پروژه کلنیک لیسه پیرمحمد کاکړ(%100)  تکمیل گردیده  ، (%90) بودجه خویش را قبلآ اخذ نموده ،(%10) بودجه آن باقیمانده است  کار برآورد ثانی انجام یافته غرض قیمت احجام در ریاست محترم تدارکات قرار دارد .  
 5. پروژه اعمارتعمیر اداری  آمریت  امورسرحدات وقبایل ولایت لغمان(%100) پیشرفت فزیکی دارد ، برآور ثانی انجام یافته غرض قیمت احجام در ریاست تدارکات قرار دارد و(%80)  تخصیص و حواله آن قبلآ  اجرا شده است .  
 6. پروژه اعمارتعمیر اداری  آمریت  امورسرحدات وقبایل ولایت کاپیسا(%100) پیشرفت فزیکی دارد و(%80)  تخصیص وحواله آن اجرا و برآورد ثانی ان  انجام یافته وغرض اجرای تثبیت  قیمت احجام درریاست تدارکات قرار دارد .
 7. اعمار پروژه تعمیر اداری  ولایت نورستان (%65) پیشرفت  فزیکی دارد،(%60) تخصیص وحواله آن اجرا شده وفعلآ کار جریان دارد.  
 8. کار اعمار کانال پروژه سیلبر (%65) پیشرفت فزیکی دارد فعلا کار پروژه آغاز و کارآن جریان دارد که (%60) تخصیص وحواله آن اجرا گردیده  است .
 9. اعمار حفر چاه عمیق لیسه  پیرمحمد کاکړ  (%16) پیشرفت فزیکی دارد وکار پروژه به نسبت تست خاک توپو گرافی پروژه کار موقتآ توقف است مکاتیب درخواست توپوگرافی به وزارت محترم شهرسازی  غرض تکمیل نقشه ارسال شده است .
 10. پروژه بازسازی مکمل مهمانخانه تایمنی (%96) پیشرفت فزیکی دارد  ،(%80) تخصیص وحواله  آن اجراشده وفعلآ کار آن جریان دارد.
 11. کار پروژه  تعمیر اداری ریاست امورسرحدات وقبایل ولایت جوزجان (%50) پیشرفت نموده ونیز(%30) تخصیص  آن مواصلت ورزیده وحواله  آن به  وزارت محترم مالیه   ارسال گردیده .
 12. کار پروژه  تعمیر اداری ریاست امورسرحدات وقبایل ولایت زابل (%25) پیشرفت نموده وکار آن جریان دارد .
 13. کار پروژه  تعمیر اداری ریاست امورسرحدات وقبایل ولایت پکتیا  (%28) پیشرفت نموده و کار آن جریان دارد.
 14. اعمار بلاک سوم لیلیه لیسه پیرمحمد کاکړ ،(%22) پیشرفت فزیکی دارد و(%21) تخصیص آن مطالبه شده وفعلآ کارآن جریان دارد.  
 15. در سال مالی1396 از تمام فعالیت ها پروژه سیستم جمع آوری معلومات سرحدی  (%34.5) امورات طبق پروپوزل  منظور شده  تکمیل ، (%34) معلومات سرحدی جمع آوری ،(%90) ضرورت  ولایات قندهار ، بلخ و هرات تکمیل گردیده، ، (%16) معلومات های نقشه (GIS) پیشرفت نموده  ،  کار ستراتیژی وزارت (%17) پیشرفت نموده و(%28) بودجه  آن مصرف شده است .

 


معینیت مسلکی:

ریاست پلان و پالیسی:

 1. نظارت ازتحقق پلان کاری سالانه  سال جاری واحد های اولی ودومی .
 2. جمع آوری وتوحید گزارشات هفته وار از واحد های اولی وارسال آن به اداره محترم عمومی  امور ، ریاست دفتر مقام وریاست اطلاعات وارتباط عامه.
 3. حسب تقاضا ریاست مطبوعات ریاست محترم عمومی اداره امور گزارشات از دستآورد های سه ساله حکومت وحدت ملی که درعرصه های  مختلف اینوزارت صورت گرفته از ادارات مربوطه  جمع آوری بعداز تحلیل وارزیابی به مرجع ذیربط آن ارسال میگردد.
 4. جمع آوری  گزارشات ربع اول ودوم سال جاری  مبارزه علیه فساداداری طبق  پلان منظور شده  .
 5. مصوبه شماره (6)مورخ4/5/1396 کابینه ج.ا.ا بند (14و15) آن اجراآت صورت گرفت.
 6. اعمار پروژه کلنیک لیسه پیرمحمد کاکړ(%100)  تکمیل گردیده  ، (%90) بودجه خویش را قبلآ اخذ نموده ،(%10) بودجه آن باقیمانده است  کار برآورد ثانی انجام یافته در ریاست محترم تهیه و تدارکات قرار دارد .  
 7. اعمار مسجد شریف لیسه پیرمحمد کاکړ کارآن  (%100) تکمیل گردیده وبرآورد آن صورت گرفته  تخصیص و حواله آن  نیز اجرا شده است .
 8. پروژه اعمارتعمیر اداری  آمریت  امورسرحدات وقبایل ولایت لغمان(%100) پیشرفت فزیکی دارد ، برآور ثانی انجام یافته غرض قیمت احجام در ریاست تهیه قرار دارد و(%80)  تخصیص و حواله آن اجرا شده است .  
 9. پروژه اعمارتعمیر اداری  آمریت  امورسرحدات وقبایل ولایت کاپیسا(%100) پیشرفت فزیکی دارد و(%80)  تخصیص وحواله آن نیز اجراگردیده برآورد ثانی ان صورت گرفته و به این اداره مواصلت ورزیده است وغرض اجرای تثبیت  قیمت احجام درریاست تدارکات قرار دارد .
 10. اعمار پروژه تعمیر اداری  ولایت نورستان (%60) پیشرفت  فزیکی دارد،(%20) تخصیص وحواله آن اجرا شده وفعلآ کار جریان دارد و(%40)تخصیص وحواله قسط دوم آن غرض اجرای تخصیص به وزارت محترم مالیه ارسال شده است .  
 11. کار اعمار کانال پروژه سیلبر (%59) پیشرفت فزیکی دارد فعلا کار پروژه آغاز گردید و (%30) تخصیص حواله آن  در ربع قبلی اجرا فعلآ کارآن جریان دارد ونیز (%20) تخصیص وحواله آن به وزارت محترم مالیه ارسال گردیده .
 12. اعمار حفر چاه عمیق لیسه  پیرمحمد کاکړ  (%16) پیشرفت فزیکی دارد وکار پروژه به نسبت تست خاک توپو گرافی پروژه کار موقتآ توقف است مکاتیب درخواست توپوگرافی به وزارت محترم شهرسازی ارسال شده است .
 13. پروژه بازسازی مکمل مهمانخانه تایمنی (%72) پیشرفت فزیکی دارد  ،(%40) تخصیص وحواله  آن اجراشده وفعلآ کار آن جریان دارد.
 14. قرار داد های پروژه تعمیر ریاست امورسرحدات وقبایل ولایت  پکتیا ،جوزجان و زابل  عقد شده ومکاتیب آغاز کاربرایشان صادر واکنون کار آن شروع گردیده که کار پروژه ریاست امورسرحدات وقبایل ولایت جوزجان (%30) پیشرفت نموده است.
 15. اعمار بلاک سوم لیلیه لیسه پیرمحمد کاکړ  دوسیه آن مواصلت ورزیده واجازه کاربرای شرکت داده شده کارآن جریان دارد و(%20) پیشرفت فزیکی دارد.  
 16. در سال مالی1396 از تمام فعالیت ها پروژه سیستم جمع آوری معلومات سرحدی  (%35) امورات پروپوزل تکمیل شده ، (%16) معلومات سرحدی جمع آوری ،(%90) ضرورت  ولایات قندهار ، بلخ و هرات تکمیل گردیده، ، (%18) معلومات های نقشه (GIS) تکمیل ، ستراتیژی وزارت ترتیب و(%17) کار آن پیشرفت نموده که (%31) پیشرفت فزیکی دارد و(%28) بودجه مصرف شده است .