پروژه های انکشافی وزارت امورسرحدات وقبایل درمرکز وولایات

 

شماره

نام پروژه

موقعیت پروژه

پیشرفت فزیکی کار

ملاحظات

1

پروژه اعمارتعمیراداری ریاست سرحدات وقبایل ولایت تخار

ولایت تخار

40%

جدید

2

پروژه اعمارتعمیراداری ریاست سرحدات وقبایل ولایت پکتیکا

ولایت پکتیکا

60%

جدید

3

پروژه اعمارتعمیراداری ریاست سرحدات وقبایل ولایت هلمند

ولایت هلمند

55%

جدید

4

پروژه اعمارتعمیراداری ریاست سرحدات وقبایل ولایت نیمروز

ولایت نیمروز

10%

جدید

5

پروژه اعمارتعمیراداری ریاست سرحدات وقبایل ولایت بدخشان

ولایت بدخشان

5%

جدید

6

پروژه اعمارتعمیرتدریسی لیسه خوشحالخان نمبر2 واقع دشت پدوله

لیسه خوشحالخان نمبر2

5%

جدید

7

پروژه اعمارتعمیربلاک لیلیه لیسه خوشحالخان نمبر2 واقع دشت پدوله

لیسه خوشحالخان نمبر2

5%

جدید

8

پروژه اعمار برج برق واقع دشت پدوله

دشت پدوله

10%

جدید

9

پروژه اعمارتعمیراداری ریاست سرحدات وقبایل ولایت ننگرهار

ولایت ننگرهار

 

پروسه تدارکاتی تکمیل نگردیده

10

پروژه اعمارتعمیر بلاک دوم لیلیه لیسه خوشحالخان نمبر2

دشت پدوله

 

پروسه تدارکاتی تکمیل نگردیده

11

پروژه اعمار تعمیر بلاک تدریسی واداری

دشت پدوله

100%

انتقالی

12

پروژه اعمارتعمیر اداری ریاست سرحدات وقبایل ولایت لوگر

ولایت لوگر

95%

انتقالی

13

پروژه اعمارتعمیراداری ریاست سرحدات وقبایل ولایت کندز

ولایت کندز

100%

انتقالی- تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده

14

پروژه اعمار تعمیراداری ریاست سرحدات وقبایل ولایت بلخ

ولایت بلخ

100%

انتقالی- تکمیل وبه بهره برداری سپرده شده