لیسۀ عالی خوشحال خان نمبر (2)

مهیاساختن تعلیم وتربیه وپرورش سالم فرزندان اقوام سرحدی وولایات ناامن کشوریکی ازاهداف واستراتیژی وزارت امورسرحدات اقوام وقبایل میباشد.

بنابراین وزارت امورسرحدات اقوام وقبایل امردرگذشته ها درتشکیل خویش تنها لیسه های عالی خوشحال خان نمبر(1) ورحمن بابا را تحت قومیت داشت جوانان ازمناطق سرحدی وولایات ناامنی درآن مصروف آموزش بودند.

چون نسبت تعدد دانش آموزان این وزارت به اساس ضرورت دست بکارشد برعلاوه آن دولیسه درسال 1384 تهداب لیسه خوشحال خان نمبر(2) را درمساحت 5/18 هکتارکه 5/92 جریب زمین را احتوا مینماید در دشت پدوله واقع چهلستون ناحیه هفتم شهرکابل گذاشت ، تا اکنون هم امورساختمانی آن ادامه دارد.

پروژه اعمارساختمانی آن به شکل کمپلکس بوده که درکل دارای تعمیرات تدریسی پنج تعمیرلیلیه یک باب دوبی خانه ، یک برج برق ، یک محراب مسجد ، یک باب کلینیک ، سالون کنفرانس ، کتابخانه وبا درنظرداشت دیگرضروریات مبلغ (25) ملیون دالرهزینه برمیدارد.

کاراعمارسه بلاک تدریسی درسال 1386 به پایه اکمال رسیده ودرسال 1387 به بهره برداری سپرده شد که الحال به تعداد (921) تن دانش آموزمصروف آموزش هستند توسط (30) تن ازآموزگاران مجرب تدریس میگردند که ازآنجله (19) تن ازآموزگاران به شکل رسمی و(11) تن دیگرآن به طورباالمقطع امورتدریسی را به پیش می برند که دررأس آن یک مدیر ، معاون تدریسی وهمچنان دوتن سرمعلم نیزشامل اند ساعات درسی (45) دقیقه بوده از(8) صبح آغاز وبه ساعت 12:45 بعدازظهراختتام می پذیرد.

دراین لیسه ازصنوف هفتم الی صنوف دوازدهم شامل درس هستند. دربخش تدریسی آن تحت نظارت ریاست تعلیم وتربیه وزارت که برطبق میتود نصاب تعلیمی کشورتدریس میگردد.

طعام خانه که ظرفیت (3000) شاگرد را دریک وقت نیزدارا میباشد. در دوطبقه کاربالای آن جریان دارد طعام خانه مذکورالی پایان سال 1390 به پایه اکمال خواهد رسید.

درسال جاری به تعداد (1200) اصله نهال مختلف النوع غرس گردید که محوطه مکتب را ازحیث سرسبزی نمای دیگری بخشیده است.اینکه کارباقی مانده که ازآن درفوق تذکربعمل آمد چه وقت آغازوبه پایه اکمال خواهد رسید مربوط میشود به مساعدت وهمکاری موسسات تمویل کننده .

تابلو غذائی این لیسه ازطرف چاشت برنج اعلی باریک وسالند ، درهفته سه بارگوشت ، همچنان چهارروز میوه تازه فصلی تعین گردیده که روزمره شاگردان ازآن استفاده میکنند که دریک باب آشپزخانه پخت ودرچهاراطاق طعام خوری به متعلمین توزیع میگردد ازلحاظ نظافت درسطح عالی قرارداشته غرض سرگرمی سالم دانش آموزان درمحوطه لیسه میدان های فوتبال ، والیبال وکرکت موجود بوده ودرنظراست که عنقریب میادین برای تیم های هاکی هندبال وغیره بازی های ورزشی آماده گردد. آنچنان که ملاحظه میگردد تغییرات کلی درسطح لیسه ازهرلحاظ پدید آمده که لیسه مذکوردرسالهای آینده درسطح کشوراززمره لیسه های خواهد بود که با همه امکانات تدریس و ورزشی تا فرزندان کشوربتوانند بدون هیچ نوع مشکلات آموزش ببینند.

مقام ورهبری وزارت امورسرحدات اقوام وقبایل آموزش وپرورش سالم را برای شاگردان درلیسه های رحمن بابا ، خوشحال خان نمبر(1) ونمبر(2) درنظرگرفته ودرتلاش است تا برای دانش آموزان امکانات وسهولت های بهتروبیشتررا مهیا سازد تا با آموزش عالی مصدرخدمت برای مردم وکشورخویش گردند.