لیسه عالی خوشحال خان

اولین بار درزمان صدارت والاحضرت سردارشاه محمود خان غازی درسال 1328بنابرضرورتی مکتبی بنام قبایل آزاد تاسیس گردید که شاگردان مکتب قبایل آزاد ازآنطرف «خط دیورند» وولایات همجوار افغانستان راتشکیل میدادند ازدیاد شاگردان درین لیسه باعث شد تا شاگردان ولایات همجوار ازلیسه قبایل آزاد جدا ساخته شود.

نام لیسه قبایل آزاد درسال 1329 بنام لیسه خوشحال خان مسمی گردید که تمام شاگردان آن ازآنطرف «خط دیورند» درین لیسه تدریس میشدند . شاگردانیکه به لیسه خوشحال خان جذب میگردیدند ازپسران موسفیدان قوم ، بزرگان قوم ، واقوام مختلف آن سوی «خط دیورند» ازاجنسی های هفت گانه قبایل آزاد بودند.

درسال اول تاسیس تعداد شاگردان لیسه خوشحال خان به (150) تن میرسید ، درشروع مکتب ابتدائیه وبه ترتیب درسال 1339 به لیسه ارتقأ یافت .

لیسه خوشحال خان اززمان تاسیس تا به سال 1370 ازصنف اول شاگرد می پذیرفت وبعداً درسال 1380 ازصنف 5 – 6 وبه همین ترتیب ازسال 1389 به بعد ازصنف هفتم شاگرد می پذیرد. تدریس درلیسه خوشحال خان درابتدأ توسط 7 تن معلم آغازگردید که بعداً با ازدیاد شاگردان تعداد معلمین هم نظربه ضرورت ازدیاد یافت.

اموردرسی مکتب خوشحال خان درابتدأ دریک تعمیری که درمحوطه باغ بابروجود داشت به پیش برده میشد که بعداً طبق لزوم دید مقامات ذیصلاح بطرف جنوب باغ بابرمحل مناسب برای اعمارسه بلاک لیلیه وچهاربلاک تدریسی تهیه دیده شد که هم اکنون لیسه خوشحال خان دارای هفت بلاک میباشد.

لیسه خوشحال خان درناحیه هفتم شهرکابل درجوارجنوبی باغ بابرموقعیت دارد .

دردوران جنگ های تحمیلی بلاک های لیلیه وهم تدریسی لیسه خوشحال خان بکلی تخریب وقابل استفاده نبود ، اما ازسال 1371 تا سال 1381 مکتب خوشحال خان درریاست تشریفات وزارت سرحدات که درشهرنو موقعیت دارد به نحوی فعال گردید ودرجریان سال 1381 دوباره شاگردان لیسه عالی خوشحال خان به مقراصلی اش انتقال داده شدند.

درلیسه خوشحال خان که دارای 7 بلاک است 3 بلاک آن برای لیلیه شاگردان تخصیص داده شده است . درهراطاق آن هفت چپرکت دومنزله وجود دارد که تعداد شاگردهراطاق به 14 تن میرسد. بعضی ازاطاق های بزرگترآن گنجایش 10 چپرکت دومنزله را دارد که تعداد شاگردان درین اطاق ها به 20 شاگرد میرسد.

درمجموع تعداد اطاق های درسی 44 اطاق درسی است وتعداد داخله هرصنف به 52 شاگرد میرسد.

تعداد شاگردان موجود درلیسه خوشحال خان به 2288 شاگرد میرسد. فعلاً به تعداد (60) معلم درین لیسه مصروف وظیفه مقدس معلمی اند که ازجمله (16) معلم آن بنابرضرورت بالمقطع میباشد.

تعداد شاگردان جذب شده درسال ( 1390) به (876) شاگرد رسیده است. درسال 1389 به تعداد (548) شاگرد ازلیسه عالی خوشحال خان فارغ گردیده است . ازمجموع فارغان سال 1389 درحدود (73) فیصد شاگردان به تحصیلات عالی راه یافته اند که ازجمله 13 محصل به پوهنځي طب و 15 محصل به پوهنځی انجینیری ومتباقی به پوهنځي های حقوق ، تعلیم وتربیه ، اقتصاد ، زراعت وادبیات مؤفق شده اند ، قابل ذکراست که ازسال 1340 درسه دوره به لیسه خوشحال خان ازطرف دولت وقت ازاول نمره عمومی تا پنجم نمره جهت تحصیلات عالی به کشورآلمان واتحاد شوروی فرستاده میشد بعدازسپری نمودن مؤفقانه تحصیلات عالی وکسب آموزش عالی درخارج کشوروبازگشت به وطن به پست های مناسب دولتی تا سطح وزرأ تقررحاصل کرده اند ، وهمچنان ازجمله تعداد شان درپوهنتون کابل به حیث استاد جذب شده اند . که قابل احترام وافتخاراند.

میتود درسی درلیسه خوشحال خان مطابق پروگرام ونصاب تعلیمی وزارت محترم معارف پیش برده میشود . همچنان معلمین ازطرف وزارت محترم معارف به موافقه وزارت امورسرحدات به لیسه خوشحال خان معرفی میگردند. ومواد درسی ازقبیل کتاب ، وقرطاسیه باب ممد درسی درین لیسه ازطرف وزارت محترم معارف تهیه وبدسترس مدیریت لیسه خوشحال خان قرارمیگیرد.

قابل ذکراست که درلیسه خوشحال خان شاگرد طورنهاری وجود ندارد.

فعالیت های ورزشی درلیسه خوشحال خان به سطح متوسط میباشد که فعلاً تیم های فوتبال ، کرکت و والی بال درلیسه فعال است . میدان سپورتی برای هرسه تیم ذکرشده موجود وقسماً فعال است ، وضعیت معیشتی شاگردان وپرسونل لیسه خوشحال خان مطابق نورم قبول شده پیش میرود که در سطح نسبتاً خوب قراردارد. تمام شاگردان طورلیلیه مطابق نورم تعین شده اعاشه واباطه میگردند. بخاطرنظم ودسپلین درلیسه گروپ څارندوی ایجاد و درلیلیه استادان لیلیه مسئولیت نظم ودسپلین را به عهده دارند.

لیسه خوشحال خان قبل ازسال 1389 تحت پوشش ریاست نشرات وامورفرهنگی وزارت محترم سرحدات ، اقوام وقبایل قرارداشت . اکنون ازسال 1389 به این طرف تحت نظرریاست تعلیم وتربیه که جدیداً به تشکیلات وزارت محترم سرحدات به وجود آمده قراردارد.

امورتدریسی تحت نظرریاست تعلیم وتربیه وزارت امورسرحدات درهماهنگی وتفاهم با وزارت محترم معارف مطابق نصاب تعلیمی طرح وتدوین شدۀ وزارت محترم معارف به پیش برده میشود وزارت امورسرحدات ، اقوام وقبایل ازهمکاری بی شائبه ومسئولانه وزارت محترم معارف ابراز سپاس نموده وخواهان همکاری بیشترشان درزمینه میباشد.