مجله هموطن

مجله هموطن: ارگان نشراتی اختصاصی وزارت امورسرحدات وقبایل بوده که درکشور ما درسال 1362 برای اولین بار به نشرات رسمی خویش درهشت لسان  رسمی ومحلی کشورما آغاز نموده وفعلاً به حیث یک نشریه یی که معرف کلتور وفرهنگ وتاریخ اقوام مختلف این سرزمین بوده نشرات مینماید. که شما دراینجا تمام مطالب شماره های نشر شده یی آنرا به شکل پی . دی . اف . مشاهده وملاحظه کرده میتوانید.


شـــــــماره (۱۰۴)

شـــــــماره (۱۰۵)