جریده یولدوز

جریدۀ یولدوز: ارگان نشراتی وزارت امورسرحدات وقبایل درسرطان سال 1357  هـ ش تأسیس و درشهرمزارشریف درریاست اقوام وقبایل ولایت بلخ درهشت صفحه به تیراژ چهارصد نسخه به لسانهای اوزبیکی ، دری وپشتو به منظور گسترش وتعمیم اهداف عالی دولت اسلامی افغانستان وتطبیق استراتیژی وزارت امورسرحدات ، اقوام وقبایل به نشرمطالب علمی ، ادبی ، فرهنگی واجتماعی می پردازد.


جریده یولدوز