جریده گوراش

جریدۀ گوراش: ارگان نشراتی وزارت امورسرحدات وقبایل بوده ودرسال 1357 درشهر زیبای شبرغان مرکزولایت جوزجان در ریاست سرحدات اقوام وقبایل آن ولایت به لسان اوزبیکی ودری درچهارصفحه طوررنگه به تیراژ یکهزار نسخه به نشرمیرسد که اهداف وپالیسی نشراتی آنرا تشریح وتوضیح اهداف وپالیسی دولت ، رشد وانکشاف زبان ادبیات ، تاریخ وفرهنگ ترکمنها ، تحکیم هرچه بیشتر وحدت ملی ونشروپخش فعالیت ها وکارکردهای وزارت امورسرحدات وقبایل می باشد.