جریده تارا

جریده تارا:  به همت وتلاش روشنفکران و نویسندگان پشه ی درسال 1370 در چوکات وزارت امورسرحدات و قبایل آغاز به نشرات نموده و با کمال صداقت و وفا داری به منافع علیای کشور در ابعاد گوناگون از قبیل توضیح و تشریح اهداف انسانی دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، تنویر اذهان مردم پشه ی ، رشد تعلیم وتربیه ، محو خشونت علیه زنان ، تقویه صفوف قوای مسلح ، تحکیم وحدت ملی بین اقوام ساکن در کشور، حفاظت از محیط زیست، مقابله با هراس افگنی، نقش علمای دین در تامین صلح سراسری ، تلاش به خاطر غنامندی فرهنگی و در سایر موارد از طریق نشرات، جریده تارا خدمات رسانه ای و فرهنگی ارایه شده و تا کنون این تسلسل نشراتی ادامه دارد.

جریده تارا در چهارصفحه به طور رنگه ماهانه به تیراژ پنجصد شماره چاپ میشود.


جریده تارا شماره (۴)