مرجع اطلاع رسانی وزارت امور سرحدات و قبایل

 

مؤظفین اطلاع رسانی

 

1 – سیدنظیم سعیدی مدیر ارتباط داخلی ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

شماره تمـاس : 0700251155

ایــــــــــــــــمیل : sayedi02@gmail.com

2 – محمد صدیق سرورزاده  مدیر اجرائیه ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

 شماره تماس :  0707411327

3 – عبدالمحبوب حمیدی سکرتر مجله هموطن

 شماره تماس :  0708015394

ایمــــــــــــــــیل : info@mobta.gov.af

زمان فعالیت: از شروع الی ختم رسمیات.