گزارش سالانه وزارت

گزارش مختصر فعالیت های انجام شده ودستاور های سال 1393 ،1394و1395 وزارت امورسرحدات وقبایل

پس منظر وزارت امور سرحدات وقبايل:

وزارت امور سرحدات  وقبايل در سال 1300 ه ش مطابق به 1921 ميلادي بالاثرامر شاه امان الله خان غازي در چوکات دولت شاهی شعبهءارتباط با قبایل ايجاد گرديده واز امور قبايلي ومرزي رسيدگي مينمود كه مشابه چنين شعبه در زمان امير شيرعلي خان و عبدالرحمن خان نيز وجود داشت .

اين شعبه در سال 1309 هـ ش مطابق به 1930 ميلادي در چوکات وزارت حربیه به اسم ریاست قبایل به وجود آمد . در سال 1326هـ ش مطابق به 1947ميلادي در زمان حكومت شاه محمودخان غازی به اين اداره صلاحيت بيشتر تفويض ودر چوکات صدارت عظمی بنام ریاست قبایل عرض اندام  نمود. بتاريخ 19سنبله1332 هـ ش مطابق 6 سپتمبر 1953 شهید سردار محمد داود خان رياست قبايل را درچوكات كابينه به رياست مستقل قبايل ارتقا داد و در سال 1352 مطابق سال 1973 ميلادي با استقرار نظام جمهوريت توسط شهید سردار محمد داود خان رياست مستقل قبايل به وزارت امورسرحدات وقبايل درچوكات كابينه عرض اندام نمود و در برج اسد سال 1360 هـ ش نام آن به وزارت امور اقوام وقبايل ، بعداً بنام وزارت امور سرحدات وقبايل تعويض و توام با اعلان كابينه رئيس جمهور  منتخب محترم حامد کرزی در سال 1381 هـ ش به وزارت امور سرحدات، اقوام وقبايل مسمي و بعداز آن در سال 1391 هـ ش تغیرنام نمودو فعلاً هم بنام وزارت امور سرحدات وقبايل ياد ميگردد.

دیدگاه وزارت:

اهداف وزارت امور سرحدات و قبایل را تحکیم وحدت ملی، حل منازعات بین اقوام، تشخیص ضرورتهای اقوام مرز و نوار مرز و حل مشکلات آنها، تدویر جرگه های قومی، محلی و جرگه های بزرگ بمنظور تحکیم ارتباط مردم با دولت، تامین صلح و امنیت سراسری، حفظ و بررسی سرحدات، تحقق اهداف استرتیژیک تنظیم امور سرحدات تشکیل میدهد.

اهداف استراتیژیک :

عبارت از حفظ وحدت ملی ، تشخیص نیازمندی های اقوام ساکن خط فرضی دیورند ، ایجاد هماهنگی بین اقوام مختلف توسط علما ، سران اقوام ومتنفذین در امتداد خط فرضی دیورند، جذب شاگردان ولایات سرحدی وناامن کشور در لیسه های سه گانه ، بررسی از تخطی های سرحدی مطابق ستراتیژی کشور ، تحقیق ومطالعه در رابطه به اقوام ومناطق مختلف کشور، تدویر جرگه های قومی جهت تامین صلح وثبات درکشور واز بین بردن منازعات ومشکلات دربین اقوام میباشد .

بودجه اصلی  وزارت امورسرحدات وقبایل درسا ل 1393 (425000000) چهار صدوبیست وپنج ملیون افغانی وتشکیل منظور شده آن (1259) نفرمیباشد.این وزارت در راستای تحقق اهداف وپالیسی های دولت جمهوری اسلامی افغانستان در طول سال روان فعالیتهای آتی را پلان و اجرا نموده که از آنطریق به دستآور های عمده نایل گردیده است :

فعالیت های پلان شده واجراآت سال1393 :

 • تدویر (114) جرگه با عالمان، روحانیون ومشران اقوام جهت استحکام، صلح وامنیت ودفاع از کشور، جلوگیری از کشت، قاچاق وتولید مواد مخدر ، استحکام وحدت ملی وجلب کمک های ملی به کشور؛
 • ایجاد مرکز هماهنگی شورای های قومی؛
 • حل وفصل منازعه طویل المدت که بین اقوام جاجی ومنگل در ولایت پکتیا برسرزمین درسال های گذشته بوقوع پیوسته بود واز طرفین چندین نفر کشته شده ؛
 • حل منازعه میان اقوام حمزه خیل ، حسن خیل ،الیاس خیل ولایت ننگرهار برسرجنگلات، منازعه بین اقوام اچکزی ونورزی ولسوالی کشک ولایت هرات، منازعه که بین اقوام زکریا خیل ونورخیل ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر؛
 • (%88) فارغین لیسه های خوشحالخان نمبر (1،2)و رحمن بابا برای اولین بار درکانکور سال 1392 با کسب نمرات خوب به پوهنحی های دلخوا (طب ، انجینری ، حقوق وعلوم سیاسی و اقتصاد )  کامیاب متباقی شاگردان به انستیتوت با یزید روشان جذب گردید؛
 • به لیسه های مربوطه وزارت امورسرحدات وقبایل از ولایات سرحدی وناامن (2000) شاگرد نو جذب گردیده است ؛
 • وزارت امورسرحدات وقبایل در سال جاری ده ها کتب ومجلات تحت عناوین مختلف چاپ نموده ؛
 • تدویر سیمینار ایوب صابر، تدویر سیمینار پنچاه ومین سالگرد مرحوم سید راحت زاخیلی ، تدویر سیمینار مرحوم نصرالله حافظ ، روزهمبستگی پشتون ها وبلوچ ها بعد از بیست سال طی مراسم پرشکوه تجلیل گردیده ، سیمینار دو روزه تحت  عنوان " عدم تشدد " درولایت ننگرهار تدویرگردیده، سیمینارعلمی وتحقیقی از یاد بود میرگل خان "نصیر" تدویرگردیده، جلسه به مناسبت ده سالگی قانون اساسی تدویرگردیده، به مناسبت (8) مارچ روز بین المللی زن تجلیل بعمل آمده، درسال 1393ازسالروزاستقلال و استراد کشور تجلیل بعمل آمده، تجلیل از روزهمبستگی پشتونها وبلوچ ها با تدویر سیمینار یکروزه .

دستآورد های عمده  سال 1393:

 • تکمیل (12) پروژه انکشافی که از جمله (11) پروژه آن در سال 1392 انتقالی و(1) پروژه جدید میباشد؛
 • تکمیل ساختمان ریاست امورسرحدات وقبایل ولایت تخار در (450) متر مربع زمین؛
 •  تکمیل ساختمان ریاست امورسرحدات وقبایل ولایت پکتیکا به ارزش(208000) دوصدوهشت هزار دالر امریکائی در(450) مترمربع زمین؛
 • تکمیل ساختمان ریاست امورسرحدات وقبایل ولایت هلمند به ارزش(228000) دوصدوبیست هشت هزار دالر امریکائی در(450) مترمربع زمین؛
 • تکمیل ساختمان ریاست امورسرحدات وقبایل ولایت نیمروز که کار آن (%80) پیشرفت نموده است به ارزش (249000) دوصدو چهل ونو هزار دالر امریکائی در (450) متر مربع زمین؛
 •  ساختمان ریاست امورسرحدات وقبایل ولایت بدخشان که کارآن(%35)پیشرفت نموده است به ارزش (228000) دوصدوبیست وهشت هزار دالر امریکائی در (450) متر مربع زمین؛
 •  تکمیل (%100) تعمیر اداری ریاست امورسرحدات وقبایل ولایت ننگرهار در(450) متر مربع زمین به شکل پخته واساسی به ارزش (180000) یکصدوهشتاد هزاردالر امریکائی؛
 • اعمار(2)میدان سپورت باسکتبال از طرف سفارت امریکا در لیسه خوشحالخان نمبر (1و2) جهت تربیه سالم بدنی شاگردان؛
 • تکمیل ساختمان های(5)طبقه ئی و(3) طبقه ئی لیلیه وتالاردرلیسه رحمان بابا به کمک کشور پاکستان ؛
 •  تکمیل بلاک اداری وتدریسی وهمچنان بلاک اول لیلیه لیسه خوشحالخان نمبر (2)؛
 • تکمیل  کاربرج برق لیسه خوشحالخان نمبر (2)آماده به بهره برداری میباشد؛
 • تدویر(80) جرگه درمورد غضب زمین میان اقوام ساکن دردوطرف خط فرضی دیورند، آزاد ساختن نیرو های امنیتی از چنگ مخالفین مسلح، جلوگیری قطع جنگلات، از بین بردن لانه های دشمن و حل مشکلات بین اقوام در ولایات، مرکزی وسرحدی کشور؛
 • ( 799136)هفتصدونو دونوهزار و یکصدو سی وشش افغانی عواید حصول وبه واردات دولت تحویل گردیده.

مشکلات عمده سال 1393 :

 • مداخله های خارجی؛
 • عدم موجودیت پلان های منظم وستراتیژی برای همسایه ها ؛
 • عدم کنترول ازسرحدات کشور ؛
 • فساد اداری وسیع؛
 • زورگویی و موجودیت افراد مسلح نا منظم از جمله ( اربکی ، پولیس های منطقوی و شرکت های امنیتی )؛
 • مافیای مواد مخدر ( اقتصادی ، دولتی ) ؛
 •  عدم تطبیق قانون نبودن مکافات ومجازات ؛
 •  ضعیف بودن قوت های امنیتی (غفلت وظیفوی ، بیسوادی ، مسولین غیر مسلکی ، ضعیف بودن روحیه ملی ، فشار ونفوذ تنظیمی)؛
 •  بیکاری وفقر؛
 •  انکشاف نا متوازن ؛
 • مشکلات قومی ودامن زدن به نفاق ملی؛

طرح های  پیشهادی  سال 1393:

 • ترتیب برنامه های منظم برای مبارزه در برابرافراطیت؛
 • ترتیب نمودن پروگرام های خاص وشعار های نو بمنظور جلب نسل جدید؛
 • تدوین پالیسی واحد از طرف حکومت وحدت ملی؛
 •  تقویه قوت های امنیت ملی، مبرا نمودن از نفوذ سیاسی وتنظیمی، تقویه روحیه ملی، جلوگیری از فساد ،مجهز نمودن با تجهیزات لازمه، تعلیم وتربیه که آیینه تمام نما از نظر ترکیب ملی برای تمام ملت باشد؛
 • ملغی نمودن جمعیت های افراد مسلح غیر مسول (اربکی ، پولیس های منطقوی و شرکت های امنیتی )؛

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 . تفصیل گزارش تحقق فعالیت های پلان شده  سال مالی 1394:        

 2.1.   مقدمه 

وزارت امورسرحدات وقبایل پلان کاری سال مالی 1394 خویش را مطابق به اولویت های کاری ودیدگاه وزارت ترتیب نموده واعضای رهبری این وزارت ازتطبیق موثرآن به گونه مستمرنظارت نموده است . به اضافه گزارشات تفصیلی اجراات را بگونه منظم به ریاست عمومی اداره امورریاست جمهوری ارایه نموده است . اینک گزارش اجراات کاری وزارت امورسرحدات وقبایل طی سال مالی 1394 بگونه تفصیلی ترتیب وارایه میگردد .

پلان کاری سال مالی 1394 وزارت امورسرحدات وقبایل مشتمل بر( 72 ) فعالیت عمده بوده که باسعی وتلاش دوامدارواراده وعزم قوی کارمندان این اداره ازجمله (54) هدف آن تکمیل (15) هدف درحال تکمیل (1) فعالیت آغازناشده و(2) فعالیت معطل شده داشته ودرمجموع اهداف وفعالیت های پلان شده درمیعاد زمانی تعیین شده بصورت موفقانه تطبیق گردیده است .

 

مجموع فعالیت های پلان شده برای سال 1394

 

فعالیتهای تکمیل/ اجرا شده

 

 

فعالیت های در حال اجرا

 

فعالیت های آغاز

نا شده

 

فعالیت های معطل شده

 

میزان

72

54

15

1

2

72

%100

%75

%20.83

%1.39

%2.88

%100

 

2.2. فعالیت های تکمیل شده :                                                                                    

 1. بودجه عادی منظور شده مبلغ (412545441)چهارصدودوازده میلون وپنجصدوچهل پنج هزارو چهارصدو چهل ویک افغانی وبودجه انکشافی حاوی مبلغ (120059100)یکصدو بیست میلون پنجاه ونوهزارویکصد افغانی   میباشد که طی سال 1394 (%91.8) بودجه عادی و (%67.2) بودجه انکشافی بمصرف رسیده است .
 2. درسال 1394 پلان بودجه انکشافی (%67.2) تطبیق گردیده است.
 3. درسال 1394 بتعداد (5) پروژه از جمله ( 2) پروژه انتقالی سال 1393 به سال 1394 و( 3) پروژه آن جدید میباشد.
 4. پروژه های اعماربلاک اول لیلیه صفری بلاک  تدریسی وبرج برق لیسه خوشحالخان نمبر (2) کارآن  در سال 1393 ختم و(%20) پول باقیمانده پروژه های فوق در ربع دوم سال مالی 1394 پرداخته شده است وهمچنان اعمار پروژه های تعمیر ریاست امورسرحدات وقبایل ولایات ( هلمند ،تخار، نیمروز ، ننگرهار ، پکتیکا و لوگرکه در سال 1393 کار آن تکمیل ونسبت عدم پول دروزارت محترم مالیه پول  باقیمانده پروژه فوق درربع دوم سال 1394 اجرا شده است .
 5. اعمار کلنیک لیسه خوشحالخان نمبردو(%58)پیشرفت فزیکی دارد،اعمارمسجد شریف لیسه خوشحالخان نمبر(2)(%39)پیشرفت فزیکی داردوهمچنان رنگمالی وترمیمات لیسه خوشحالخان نمبر (1)ولیسه رحمان بابا(%58)پیشرفت فزیکی دارد. 
 6. پالیسی هاوبرنامه ها ی مختلف مرتبط با وظایف این وزارت در بخش (حقوق بین الدول ، فرهنگی وکلتوری ، جامعه شناسی ، ژپوپولیتک ، امورسرحدی وامنیتی ، مصؤنیت اجتماعی وحمایوی ) طرح واز طریق واحد های دومی تطبیق گردیده است .
 7. ترتیب پلان کاری  واحد های اولی ودومی وزارت و نظارت از تحقق آن ، جمعآوری گزارشات واحد های اولی و دومی وتوحید آن ، ترتیب پلان صد روز اول ، دوم وارایه گزارش آن به ادارات ذیربط وترتیب وتوحید پلان  صدروز سوم.
 8. در سال 1394 مجموعاً بتعداد (2775) تن از فرزندان اقوام وقبایل  مناطق سرحدی وناامن کشور به لسیه های سه گانه این وزارت معرفی شده اند که از جمع شان بتعداد(1259) تن حاضر وجذب شده ومجموعاً بتعداد(3596) تن شاگردان تحت تعلیم وتربیه قرار گرفته است 
 9. با نظرداشت پروتوکولی که بین وزارت امور سرحدات وقبایل و وزارت تحصیلات عالی قبلا به امضا رسیده،  به تعداد (60)تن شاگردان قبایلی در سال مالی 1394 به پوهنتون های خوست ؛ ننگرهار و کندهار معرفی گردیده است .
 10. از جمع فارغان صنوف دوازدهم سال 1393 لیسه های سه گانه این وزارت بتعداد(284)تن آنها به مؤسسات تحصیلات عالی راه پیدا کرده اند.
 11. برای (131) تن از محصلین مناطق ناامن کشور زمینه تحصیلات عالی در انستیتوت بایزید روشان فراهم گردیده است.
 12. بتعداد(668)تن شاگردان از لیسه های سه گانه این وزارت در سال 1394 فارغ گردیده وبه امتحان کانکور معرفی گردیده اند.
 13. اجرای شهادتنامه های فارغان سال 1393 بطور متفرقه صورت گرفته است.
 14.  پروسه اخذ امتحانات چهارونیم ماهه وسالانه شاگردان لیسه های سه گانه این وزارت مطابق لایحه وزارت محترم معارف تکمیل گردیده است.
 15. بتعداد (16) تن از شاگردان لیسه های این وزارت در بورسیه های کشور دوست هند معرفی گردیده اند.
 16. بخاطر رشدو ارتقای کیفیت تدریسی بطور دوامدار از جریان تدریس شاگردان نظارت صورت گرفته است.
 17. بتعداد(3596)تن شاگردان مناطق سرحدی و ناامن کشور در سال تعلیمی 1394 در لیسه های سه گانه این وزارت اعاشه واباطه گردیده اند.
 18. ایجاد، تشکیل وانتقال (35) بست وبودجه آن به انستیتوت بایزید روشان از وزارت محترم معارف طی احکام شماره (425) مورخ 4/3/1394وشماره (1634)مورخ 18/8/1394 ریاست محترم دولت جمهوری اسلامی افغانستان به اینوزارت صورت گرفته است .
 19. برای اولین بار در سطح افغانستان جهت تدریس عملی مضامین ساینسی ، سیستم (3D) در  لیسه های سه گانه افتتاح وبه بهره برداری سپرده شده است .
 20. جهت رشد فزیکی شاگردان تورنمنت های ورزشی در بین لیسه های سه  گانه این وزارت و لیسه های معارف شهرکابل براه انداخته شده که تیم کرکت لیسه خوشحال خان نمبر یک و تیم فوتبال لیسه رحمان بابا مقام اول  و تیم لیسه خوشحال خان نمبر 2مقام دوم را کسب نموده اند.
 21. ارایه خدمات ابتدایی صحی برای (2400) تن از شاگردان لیسه های سه گانه این وزارت صورت گرفته است .
 22.  بتعداد ( 2464) قطعه کارت هویت قبایلی ، (364) قطعه استعلام موقت ،ثبت (61) شورای قومی در مرکز وولایات وبتعداد (348) جرگه قومی بمنظور حل مسایل قومی ، تطبیق پلان ها ی دولت در مناطق مختلف ، تحکیم وحدت ملی بین اقوام ، دفاع از سرحدات ، مبارزه با تروریزم، حمایت از دولت وحدت ملی ، منع خشونت علیه زنان ، ایجاد مرکز هماهنگی شوراهای قومی ، حمایت مردم و شمولیت جوانان درصفوف نیروهای امنیتی ،موضوعات امنیتی در مناطق مربوطه و منع قطع جنگلات در هفت زون کشور تدویر گردیده وتصامیم وفصیله های جرگه های مذکوربه مقامات ذیصلاح وادارات ذیربط رسماًارسال شده است .
 23. امضای تفاهمنامه بین اینوزارت ، مرکزهمآهنگی اقوام و(94) شورای قومی .
 24. توسعه مرکز همآهنگی اقوام از مرکز به ولایات ننگرهار ، کندهار وهرات .
 25. زمینه سازی برای نشست های سران اقوام وعلمای دین جهت تبادل نظریات به هدف تامین وحدت ملی واستحکام ارتباط بین اقوام بسطح لوی کندهار ،لویه پکتیا مشرقی وحوزه شمال .
 26. تغییر میکانیزم ارتباط با قبایل که قبلاً از طریق دولت صورت میگرفت به جامعه مدنی  .
 27. به تیراژ (18000) جلد مجله جرگه ، به تیراژ(8000) جلد مجله هموطن و(3)عنوان کتاب (داندیشی یاد ، پشتو اصطلاحی قاموس وپشتو خپرونی ) به تیراژ (3000) جلد بمنظور تحقق پالیسی های دولت جمهوری  اسلامی افغانستان و انکشاف فکری وفرهنگی قبایل چاپ وتوزیع گردیده است .
 28. تجلیل از روز های ملی وبین  المللی و تدویر سمیناری تحت عنوان افضل خان لالا .
 29. بتعداد (25081) تن از سران ، متنفذین ، علما واهل خبره اقوام وقبایل کشور که بخاطر اشتراک در جرگه ها ، حل مشکلات قومی، ملی ومنطقوی وملاقات با رهبری دولت به مرکز آمده بودند اعاشه واباطه و مهمانوازی گردیده اند .
 30. تکمیل عقد قرار داد (13) قلم جنس از قبیل تیل دیزل وپطرول ، چوب ارچه وبلوط ، گاز مایع ، قرطاسیه ، البسه باب ومواد خورکه شامل گوشت ،حبوبات ، ترکاری ،میوه جات و نان خشک ؛ ترمیمات ورنگمالی، اعمار یک محراب مسجد شریف و یک باب  کلنیک در لیسه خوشحالخان نمبر(2)، چاپ مجلات وسایط نقلیه غرض حمل ونقل کارکنان.
 31. پروسه بودجه سال  1395 (%100) تکمیل گردیده است .
 32. نظارت از بودجه عادی وانکشافی سال 1394.
 33. ثبت اسناد مالی وحسابی در برنامه ها ی (MSaccess) (%100) تکمیل گردیده است .
 34. اسناد مالی وحسابی سال 1393 در دیتابس (MSaccess)ثبت گردیده است .
 35. در سال 1394 بتعداد (3) پروژه تحقیقاتی ومعلوماتی ولایات (خوست ، نورستان )و خیبر ایجنسی (%100) تکمیل گردیده است.
 36. (6) بست کلیدی وزارت از طریق برنامه ارتقای ظرفیت  (CBR)به اعلان سپرده شده  است .
 37. ارزیابی (694) تن از کارکنان صورت گرفته است .
 38. فعال ساختن سیستم تقاعد آنلاین وهمآهنگ ساختن آن به سروروزارت محترم کارواموراجتماعی .
 39. ارتقای ظرفیت (343) تن کارکنان در بخش های مختلف صورت گرفته است.
 40. استخدام کادر های ورزیده از طریق رقابت آزاد در(94) بست.
 41. تدویر ورکشاپ های  تحت عناوین حقوق زن از دیدگاه دین مبین اسلام، نقش زنان در حفاظت محیط زیست ، خشونت علیه زنان ، غیبت وتوبه بعد ازگناه ،آزار واذیت زنان درمحیط کاری ، آگاهی دهی وگسترش جندر،محیط زیست وزون تغییر اقلیم وخطرات ناشی از آلودگی هوا ، مساوات جندر و  مواد مخدر.
 42. طبع و نشر اهداف جندر در بروشور و جریده های دیواری .
 43. ترتیب پالیسی و استراتیژی آمریت جندر اینوزارت  و ارسال آن بوزارت محترم امور زنان.
 44. بررسی علایم سرحدی و تخریبات دریای آمو در ولسوالی های سرحدی دشت قلعه ،درقد ، خواجه غار ، خــواجه بـــهاوالدین ، ینگی قلعه ، کنک ولایت نیمروز، ولسوالی امام صاحب ، ولسوالی کلدار، قرقین شــامل (منازل رهایشی،مساجد،مکاتب، زمین های زراعتی، جنگلات وعلفچرها) .
 45. تثبیت راه های عبوری غیر مجاز در ولسوالیهای سرحدی شملزیی ، معروف ، تروی، تنی ، گوشته و سرکانی .
 46.  بررسی تخطی های سرحدی و راه های عبوری غیر مجاز در ولسوالیهای(شملزیی ، معروف ، تروی، تنی ، گوشته و سرکانی) چون حفر خندق ، فرش سیم خاردار و ایجاد پوسته های امنیتی نظامیان پاکستان د راینطرف خط فرضی دیورند).  
 47. ایجاد ایمیل آدرس های رسمی برای روسأی مرکز و(32) ولایات کشور بمنظور تامین ارتباط الکترونیکی دایمی      مرکز وولایات.
 48. طرح وتوزیع (33) عدد مودم غرض فعال شدن انترنت برای واحد های دومی اینوزارت .
 49. تفتیش وارزیابی در بخشهای مالی واداری و دیگر بخش ها در ولایات هلمند ،کندهار، پنجشیر،کاپیسا ، پروان ، میدان وردگ ، بلخ ، سمنگان و بغلان و ارایه رهنمایی های اصلاحی به هدف حل مشکلات صورت گرفته است.
 50. دریافت  218 جلد پاسپورت سیاحتی و خدمت برای کارمندان رتبه بالا و سران قومی .
 51. دریافت ویزه برای 79 تن از سران قومی و مامورین بلند رتبه ازسفارتخانه های کشورهای مختلف .
 52. تکمیل 43 پروفایل معلوماتی از ولسوالی های سرحدی .
 53. امضای سند بمنظوراعاده آتش بس وصلح در ساحه دند غوری ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان  باسران ومتنفذین قومی .
 54. بمنظور تحقق از پلان صد روزه هیات مرکب از ریاست های وزارت پیرامون رسیدگی به مشکلات وارتقای ظرفیت به و احد های دومی سفر نموده اند .

2.3.  فعالیت های درحال اجرا :

 1. کار پروژه بلاک دوم لیلیه لیسه خوشحال خان نمبردوم (%95)پیشرفت فزیکی داردو (%95)بودجه آن نیز تادیه شده است.
 2. کار اعمار یک محراب مسجد برای لیسه خوشحال خان نمبردوم (%39)پیشرفت داشته و(%39) بودجه آن تادیه شده است .
 3. کار اعمار یک باب کلینیک صحی لیسه خوشحال خان نمبر دوم (%58.4)پیشرفت فزیکی داشته و(%58.4) بودجه ان تادیه شده است.
 4. کاررنگمالی و ترمیم تعمیرات لیسه های رحمان بابا وخوشحال خان نمبر یک (% 95) پیشرفت فزیکی داشته و     (% 56) بودجه آن تادیه شده است .
 5. کار اعمار تعمیر اداری ریاست امور سرحدات وقبایل ولایت بدخشان (%100) تکمیل گردیده وتحت برآورد ثانی قرار داردو (%60) بودجه آن قبلاً تادیه شده که (%40)بودجه آن بعداز برآورد ثانی تادیه خواهد شد.
 6. چهار پروژه تحقیقی در ولایات (بدخشان ،پکتیکا ، کندهار و هلمند ) تحت کار اینوزارت بوده که به صورت اوسط کارآنها(%25) پیشرفته است.
 7. تدویر ورکشاپ حقوق زن از دیدگاه دین مبین اسلام .
 8. تدویر جلسات ماهوار آمریت جندر.
 9. تدویر کورس سواد آموزی برای کارکنان بستهای 7و8 وزارت.
 10. اشتراک درکمیته امتحانات رقابتی کارکنان وزارت .
 11. تطبیق پالیسی جندر .
 12. ارتقای فیصدی زنان مطابق به پلان ده ساله (نپوا) پلان ملی زنان که هدف آن افزایش وحضور(%30) زنان در ادارات دولتی میباشد.
 13. معرفی وشمولیت (6) تن کارمندان بخش اناث به همکاری موسسه مسلم هندر به پوهنتون ها .
 14. معرفی یکتن از کارمندان اناث به کورس نیدرلیند در ورکشاپ (12)روزه تحت عنوان آماده سازی زنان در سطح رهبریت و معرفی یکتن از کارمندان اناث در برنامه (ایم ایم دی ) تحت عنوان انکشاف مدیریت سطح متوسط.
 15. نصب (16) عدد کمره های امنیتی جهت تامین امنیت بهتر در دهلیزها ومحوطه تعمیراینوزارت .

 2.4.  فعالیت های آغاز نا شده :

 • معرفی یکتن به کمیته جوانان و کمیته حل منازعات.

 2.5. فعالیت های معطل شده :

 1. آغاز کار تحقیقاتی ساحوی ، بالای ولایات وولسوالی ها .
 2. مساعدت مالی برای کارکنان اناث وذکور بی بضاعت .
  1. چالش ها ومعضلات
 1. اذیت وآزار قبایل از طرف نیرو های امنیتی .
 2. کمبود بودجه جهت تدویرجرگه های قو می .
 3. مصروفیت روسأی وزارت در کمیسیون های مختلف .
 4. معرفی نشدن کارمندان طبقه اناث به بورسیه های خارج از کشور.
 5.  عدم راه اندزی برنامه های آموزشی برای کارکنان  طبقه اناث. 
 6.  خوب نبودن امنیت درمسیر شاهراه های ولایات
 7.  کم بودن کمپیوتر
 8.  نبود تجهیزات ( آله جی پی اس ، کمره ،دور بین و کمپیوتر )
 9.  عدم پرداخت کرایه وسفریه
 10. نبودبودجه اوپراتیفی جهت پیشبرد امور کشفی واستخباراتی .
 11.   کمبود بودجه برای بررسی فنی و مسلکی سرحدات ، تدویر جرگه ها و شوراها ، پروژه های تحقیقاتی ،تطبیق پالیسی های مطروحه وپلان های تعلیمی وتربیتی .
 12.   طویل بودن پروسیجر اجراآت مالی و تدارکاتی
 13.  مشکلات امنیتی غرض تطبیق پلانها و تحقیقات اینوزارت.
 14.   نبود کمپیوتر های سرور وسرور روم معیاری.
 15.  نبود دفاتر کاری .
 16.   نبود بودجه کافی بخاطر تطبیق برنامه های طرح شده جهت رفع مشکلات محیطی واجتماعی ساکنین مناطق سرحدی.
 17.   عدم همکاری ادارات دولتی وموسسات بین المللی در تطبیق برنامه ها جهت حل مشکلات مناطق سرحدی .
 18.    وابسته بودن سروی، دیزاین و نظارت پروژه های انکشافی به تیم انجنیری وزارت محترم امور شهرسازی .
 19. نرسیدن نماینده بورد محترم تعینات خدمات ملکی به وقت معینه .
 20.  وابسته بودن روند استخدام به کارشناسان کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی که پروسه استخدام را به کندی مواجه ساخته است.
 21.  طولانی بودن پروسه تعینات خدمات ملکی .
 22.  عدم همکاری کاندیدان بست ها درحصۀ سپردن اسناد دقیق در پروسه رقابتی .
 23.  نبود افراد واجد شرایط ومسلکی در ولایات .

2.7. راه حل ها / پیشنهادات

 1.  برای اعتبار دادن به کارت های قبایل کمیسیونی بین چهار وزارت داخله ، دفاع،امنیت ملی وسرحدات تحت ریاست شورای امنیت ملی ایجادگر دد. 
 2.   تخصیص اضافه گردد.
 3.  برای هر موضوع کمیسیون ایجاد نگردد تا باعث مصروفیت روسأ وآمرین نگرددو هر وظیفه به مرجع مربوطه سپرده واز همان مرجع معلومات حاصل گردد.
 4.  زنان در بورسیه های آموزشی کوتاه مدت ودرازمدت به خارج از کشوربا در نظرداشت سویه تحصیلی شان معرفی گردند.
 5.  تنظیم سفر ها ی ولایتی توسط طیاره بهتر خواهد بود.
 6.  تهیه وآماده کردن کمپیوتر برای مفتشین .
 7. تهیه آله جی پی اس ،کمره ،دوربین وکمپیوتر .
 8. اجرای بموقع کرایه وسفریه.
 9. بودجه کافی جهت تطبیق امور کشفی واستخباراتی در نظر گرفته شود.
 10. اضافه نمودن بودجه جهت بررسی فنی ومسلکی سرحدات،تدویر جرگه ها،شوراها ،پروژه های تحقیقاتی،تطبیق پالیسی های مطروحه وپلان های تعلیمی وتربیتی
 1. ایجاد سهولت در پروسه  تدارکاتی
 2. همکاری ارگان های امنیتی با  اینوزارت
 3. تهیه نمودن کمپیوتر سروروایجاد سرور روم.
 4. بدسترس گذاشتن دفاتر کاری .
 5. جهت تطبیق برنامه های طرح شده اینوزارت برای رفع مشکلات محیطی واجتماعی ساکنین مناطق سرحدی ایجاب مینماید که بودجه کافی مدنظر گرفته شود.
 6. باید جلب توجه و فعالیت بیشتر ادارات دولتی وموسسات بین المللی در تطبیق برنامه های طرح شده اینوزارت در مناطق سرحدی صورت گیرد.
 7. تفویض صلاحیت سروی، دیزاین و نظارت پروژه های انکشافي و توسعه تیم تخنیکی وزارت امور سرحدات و قبایل که بتواند در آینده برای تحکیمات سرحدات نیز همکاری نمایند. 
 8. تعداد ناظرین بورد تعینات افزود گردد.
 9. استخدام پرسونل مسلکی مرکزی و سرحدی صورت گیرد.
 10.  همکاری کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در روند استخدام کارکنان وزارت.
 11. پروسه رقابت بازنگری گردد.
 12. در طرزالعمل ها بریاست منابع بشری صلاحیت داده شود تا اسناد ناقص را تسلیم نشود .
 13. توجه دولت جهت رشد ظرفیت ها  در ولایات زیاد شود .
 14. زمینه آموزش شش ماهه کمپیوتر و زبان انگلیسی  برای بخش اناث فراهم گردد. 

 

2.8 دست آورد های عمده در سال 1394

 •    با اعمار بلاک دوم لیلیه لیسه خوشحال خان نمبر دوم زمینه آسایش بهتر شاگردان فراهم گردیده است.
 •  با ترمیم ورنگمالی تعمیرات لیسه های رحمان بابا وخوشحال خان نمبر یک زمینه حفظ ومراقبت بیشتر تعمیرات وتدریس بهتر شاگردان فراهم میگردد.
 •   اعمار تعمیراداری ریاست امور سرحدات وقبایل در ولایت بدخشان جلوگیری از پرداخت کرایه ماهوار صورت گرفته وهمچنان زمینه بهتر برای تدویر جرگه  ها وفعالیت ها اداری انجام شده است.
 • تطبیق (%67) بودجه انکشافی  اینوزارت .
 • محترم باقی بلال فرزند شمس الرحمن شاگرد لیسه رحمان بابا در سطح کشور مقام اول نمرگی را کسب نموده است .
 • محترم صدیق الله فرزند محمد طاهر شاگرد لیسه رحمان بابا در سطح کشور بحیث ستاره معارف شناخته شد.
 • تدریس عملی مضامین ساینسی به سیستم (3D) در  لسیه های سه گانه اینوزارت .
 • توسعه مرکز همآهنگی اقوام از مرکز به ولایات ننگرهار،کندهار وهرات.
 •  به انجام رساندن وتکمیل نمودن  سه پروژه تحقیقاتی بزرگ ولایات  (خوست ، نورستان ) و خیبر ایجنسی .
 • امضا نمودن تفاهم نامه همکاری های دوجانبه تحقیقاتی با مرکز ارتباط اقوام افغانستان…
 •  انکشاف وغنی ساختن کتابخانه مرکز وزارت وخریداری (200) جلد کتاب جدید ومهم.
 1.  دراستخدام کادر های ورزیده از طریق رقابت آزاد (94)تن صاحب کار شدند.
 2. ارتقای ظرفیت (343) تن کارکنان در بخش های مختلف صورت گرفته است.
 3. با ایجادانستیتوب بایزید روشان در تشکیل اینوزارت زمینه تحصیلات نیمه عالی برای متعلمین لیسه های سه گانه این وزارت فراهم شده است.
 4. ارزیابی (694) تن از کارکنان صورت گرفته است .
 5. ایجاد سهولت در پروسه تقاعد کارکنان متقاعد،رسیدگی به (8) شکایات کاندیدان بست های اعلان شده .
 1. آگاهی زنان در رابطه به حقوق زن از دیدگاه اسلام ، ایمان،عدالت ، اعمال صالحه ، فساد ، حقوق همسایه، محسنات،اوصاف زوجه های پیامبرصلی الله علیه وسلم ، حقوق و وجایب زنان در خانواده و فامیلهای شان در پرتو آیات قرآنکریم، باسواد شدن کارکنان بست های 7و8 ،چاپ وتوزیع (150) تیراژ بروشور.
 2. بررسی دقیق و ارزیابی امور مالی و حسابی در (28)واحدهای دومی ،اولی و دریافت نواقص .
 3. سهولت سفر برای  (218) تن از کارمندان رتبه بالا و سران قومی .
 4. انجام سفر( 79) تن از سران قومی و مامورین بلند رتبه به خارج از کشور .
 1. اجرای تفاهمنامه فی مابین اینوزارت ، مرکزهمآهنگی اقوام و (94) شورای قومی و ارتباط قبایل با جامعه مدنی .
 1. تطبیق طرح مدرنیزاسیون علایم سرحدی به طول(120) کیلومترتا جریکه ولایت نیمروز در سه مرحله تطبیق گردیده  ودر مرحله چهارم بطول (156) کیلومتر از پیلر (50) تا پیلر (90) از منطقه جریکه تا  منطقه  نر آهوی ولسوالی لاش جوین ولایت فراه تطبیق گردیده .
 2. طرح مدر نیزاسیون  وتحکیمات  دریای آمو با کشور های تاجکستان و ترکمنستان صورت گرفته  است .
 3. بررسی دریای آمودر ولسوالیهای قرقین ، خمیاب ، کلدار ، امام صاحب و ولسوالیهای ولایت تخار صورت گرفته است .
 4. پیشبرد امور کشفی واستخباراتی وتثبیت راه های عبوری غیر مجاز .
 5. مجموع عواید وزارت امور سرحدات و قبایل در سال 1394 مبلغ (658،537) پنجصدوسی وهفت هزاروششصدوپنجاه وهشت افغانی بوده.
 6. آشتی ملی بین اقوام ساکن درساحه دند غوری  ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان .
 7. مشکلاتی که در واحد های دومی موجود بود از طریق اعزام هیات از مرکز ، مرفوع گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعالیت های پلان شده و اجراآت در سال 1395:

 • درسال 1395 بتعداد (9) پروژه از جمله ( 5) پروژه انتقالی (  اعمار بلاک دوم لیلیه ، کلنیک ، مسجد شریف خوشحالخان نمبر (2) و جمع آوری معلومات سرحدی وقبایل واعمار تعمیر اداری ولایت بدخشان) سال 1394 به سال 1395 و( 4) پروژه آن جدید(  اعمار تعمیراداری امورسرحدات ولایت کاپیسا ، لغمان ، نورستان و برج برق لیسه رحمان بابا میباشد.
 • اعمار پروژه کلنیک لیسه خوشحالخان نمبر (2) (%100)  تکمیل گردیده وآماده برآورد ثانی میباشد .
 • اعمار مسجد شریف لیسه خوشحالخان نمبر (2) کار آن (%100)  تکمیل گردیده وآماده برآورد ثانی میباشد .
 • اعمار پروژه بلاک دوم لیلیه لیسه خوشحالخان نمبر دوم (%100)تکمیل گردیده آماده   برآورد ثانی میباشد. 
 • پروژه اعمارتعمیر اداری  آمریت های  امورسرحدات وقبایل ولایات لغمان(%30) پیشرفت فزیکی دارد.
 •  پروژه اعمار تعمیر کاپیسا(%30) پیشرفت فزیکی دارد که فعلآ کارپروژه جریان دارد.
 • اعمار پروژه ولایت نورستان آفرگشائی آن بتاریخ 29 جوزا صورت گرفته است  فعلآ دوسیه تحت ارزیابی قرار دارد.
 • پالیسی هاوبرنامه ها ی گوناگون مرتبط با وظایف این وزارت در بخش (حقوق بین الدول ، فرهنگی وکلتوری ، جامعه شناسی ، ژپوپولیتک ، امورسرحدی وامنیتی ، مصؤنیت اجتماعی وحمایوی ).نظر به وضعیت اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی وسیاسی اقوام وقبایل کشور طرح واز طریق واحد های دومی تطبیق گردیده است .
 • ترتیب پلان کاری  واحد های اولی ودومی وزارت و نظارت از تحقق آن، جمعآوری گزارشات  هفته وار ، ربعوار وسالانه از واحد های اولی و دومی وتوحید آن ، ترتیب پلان سالانه واحد های اولی ودومی سال 1395 وارایه گزارش  آن به ادارات ذیربط .

 

 • تدویر (273) جرگه قومی در مرکزو ولایات روی موضوعات مختلف از قبیل حل مسایل قومی ، تطبیق پلان های دولت در مناطق مختلف ، دفاع از سرحدات کشور ، مبارزه با تروریزم ، حمایت از دولت وحدت ملی ، منع خشونت علیه زنان ، تجلیل از روز های تاریخی ، ایجاد مراکز هماهنگی شورا های قومی حمایت از نیروهای  امنیتی ، تشویق جوانان جهت شمولیت در صفوف نیروهای امنیتی ، موضوعات امنیتی در مناطق مربوطه ، منع قطع جنگلات وحمایت از پروژه تاپی دایرگردیده بود اشتراک کننده گان حمایت شان را از دولت در همه عرصه ها  اعلان داشتند که در این جرگه ها به تعداد ( 9685 ) تن متنفذین ، علما کرام وسران اقوام اشتراک نموده بودند .
 • به اساس پلان (100) روزه وزارت امور سرحدات و قبایل در برج دلووحوت بمنظورحمایت اقوام ولایات نیمروز،هرات؛فراه،هلمند و قندهار از پروژه تاپی به اشتراک جناب وزیر صاحب درجرگه های وسیع  اشتراک کرده بود که در جرگه ها مردم حمایت ایشان را از انتقال پروژه تاپی اعلام نمودند و در این راستا وعده هر نوع همکاری نموده در این جرگه ها به تعداد (1700)تن سران اقوام و متنفذین اشتراک نموده بودند.
 • حل وفصل  (200)منازعات قومی و منطقوی در ولایات مختلف از طریق جرگه ها و شوراهای قومی ، ایجاد (50) شوراهای قومی از اقوام مختلف در مرکز و ولایات و دید  بازدید (1122)تن از علما کرام و روحانیون از (34)ولایات و (7)ایجنسی آزاد .
 • توزیع (1650) قطعه کارت قبایلی و(165) قطعه استعلام موقت برای قبایل آزاد  (7) ایجنسی .
 • تجلیل ازسالگرد قانون اساسی ، روز زن ، مادر ، هشتم ثور ، تدویر مشاعره بهاری رحمان بابا ، نشر مطالب وموضوعات از طریق ویپ سایت ، تغیر بگروند ، نوسازی ویپ سایت، ترتیب وتنظیم وترین بزرگ بمنظور نصب تصاویر ازوزیرا  امور سرحدات از ( بدوتاسیس وزارت تا اکنون)، آغاز کار مقدماتی چاپ مجموعه مقالات سیمینار محمد ابراهیم " عطایی"وتکمیل (%98) چاپ شماره (89) مجله جرگه  .
 • تدویرورکشاپ های  تحت عناوین کمک های اولیه برای ذکور واناث، روانشاسی قضاوت مرد و زن  ، روابط از دیدگاه روانشناسی ، وابستگی واخلاقیات  از دیدگاه روانشناسی و اسلام ، حل منازعات سازمانی ، حل منازعات خانوادگی  ستراتیژی پالیسی اهداف وطرزالعمل ماموریت، تصمیم گیری ،الودگی آب ، برنامه ریزی ، ،غیبت وتوبه بعد ازگناه ، حقوق زن از دیدگاه دین مبین اسلام، آگاهی دهی وگسترش جندر ،خشونت علیه زنان، نقش زنان در حفاظت محیط زیست  ،آزار واذیت زنان درمحیط کاری  .
 • تجلیل از روز جهانی زن ، روز مادر .
 • در سال 1394 مجموعاً بتعداد (2925) تن از فرزندان اقوام وقبایل  مناطق سرحدی وناامن کشور به لیسه های سه گانه این وزارت جذب و معرفی گردیده اند.
 • معرفی (16) تن شاگردان لیسه های این وزارت به بورسیه کشور دوست هندوستان .
 • جذب (280) تن  محصلین به انستیتوت بایزید روشان .
 •  ارایه خدمات انترنتی برای (120)  یوزر کارمندان وزارت .
 • بتعداد (16575) تن از سران ، متنفذین ، علما واهل خبره اقوام وقبایل کشور که بخاطر اشتراک در جرگه ها ، حل مشکلات قومی، ملی ومنطقوی وملاقات با رهبری دولت به مرکز آمده بودند اعاشه واباطه و مهمانوازی گردیده اند .
 • پروسه بودجه سال  1395 (%100) تکمیل گردیده است .
 • نظارت از بودجه عادی وانکشافی سال 1394.
 • پروژه تحقیقاتی ومطالعاتی همه جانبه  پیرامون(16) ولسوالی سرحدی در (4)  ولایات کشور.
 • ترتیب نقشه ها برای (10) ولسوالی سرحدی کشور .
 • جمع آوری ارقام ومعلومات برجسته مرتبط به اوضاع وزندگی مردم درولسوالیهای سرحدی کشور.
 • ایجاد میکانیزم ها ، طرزالعمل ها ، استاندردها ولایحه های تحقیقاتی بمنظور تنظیم وارتقایی وضعیت فعلی کشور.
 • (6)بست کلیدی وزارت ازطریق برنامه ارتقای ظرفیت  به اعلان سپرده شده است CBRوهمچنان(14) بست های سوم به اعلان سپرده شده است .
 • (5) بست ریاست ها وآمریت های   ولایتی از طریق رقابت آزاد استخدام گردیده .
 • نظارت از ساختار تشکیل مناسب ، تطبیق پروسه استخدام ، تقرر ، تبدیل ، انفکاک ، ترفیع ، تقاعد و معاشات امتیازی طور دوامدارصورت گرفته است .
 • نظارت از پروسه آفرگشائی وارزیابی قرار داد های عادی وانکشافی وخریداری های پرچون صورت گرفته است .
 • نظارت از اعاشه واباطه، طبخ ، ماکول  (3684)تن از شاگردان لیسه های سه گانه  و تعداد (390) تن محصلین انستیتوت با یزید روشان  .
 •  در اثر بررسی بتعداد(10) قلم جنس مختلف النوع فاضل تثبیت وتعداد (138) مورد نواقص وکاستی ها برملاگردیده است .
 • تعداد (74) قلم جنس مختلف النوع باقی وبه تعداد (11) قلم جنس مختلف النوع فاضل تمایز وتشخیص گردیده است .

دستآورد های عمده در سال 1395:

 •   با اعمار بلاک دوم لیلیه لیسه خوشحال خان نمبر دوم زمینه آسایش   بهتر شاگردان فراهم میگردد که فعلآکار برآورد ثانی آن جریان دارد  .
 • با ترمیم ورنگمالی تعمیرات لیسه های رحمان بابا وخوشحال خان نمبر یک زمینه حفظ ومراقبت بیشتر تعمیرات وتدریس بهتر شاگردان فراهم گردیده است .
 • با اعمار تعمیراداری ریاست امور سرحدات وقبایل در ولایت بدخشان مالک تعمیر گردیده وزمینه تدویر جرگه ها مساعد گردیده است.
 • به تیراژ (12000) جلد مجله جرگه، (4000) جلد مجله هموطن ، (2000) جلد مجله جاش ،(2500) نسخه جریده تارا اقبال چاپ یافته است .
 • جلد اول کتاب ( د خپلواکی ټرونونه )به تیراژ (1000) جلد ، جلد دوم (1000) جلد وجلد سوم به تیراژ (1000) جلد چاپ گردیده است .
 • طبع و نشر اهداف جندر در جریده های دیواری .
 •  بمنظور سهولت پیشتر به کارمندان بلندبردن سرعت انترنت از (MB5به MB10).
 • وصل نمودن  شبکه انترنت به کیبل فایبر نوری .
 •  ارتقا (60) بورسیه به (104) بورسیه تحصیلی برای شاگردان لیسه های سه گانه .
 • جذب  (66) تن از محصلین قبایلی آزاد بعد از اخذ امتحان کانکور  به پوهنتون های (کابل ، ننگرهار ، خوست وقندهار ).
 • از جمله فارغان لیسه  های سه گانه درسال 1395 بتعداد (503) تن ازایشان در پوهنتون های دولتی درپوهنحی طب ، انجینری ، اقتصاد ، کمپیوتر ساینس ، حقوق وعلوم سیاسی،  زراعت ومالداری ، ژورنالیزم ، شرعیات ، ادبیات ، تعلیم وتربیه وپوهنحی ساینس کامیباب گردیده اند .
 • (14) واحد های دومی بررسی که مبلغ (402129) افغانی مجرا اصولی نداشت قابل تحصیل وانتقال آن به عواید دولت صورت گرفت  .

 

مشکلات عمده و طرح های پیشنهادی

مشکلات عمده

طرح های پیشنهادی

مشکلات خارجی

طرح های پیشنهادی برای حل مشکلات خارجی

1.وابسته بودن سروی، دیزاین و نظارت پروژه های انکشافی به تیم انجنیری وزارت محترم امور شهرسازی

 1. تفویض صلاحیت سروی، دیزاین و نظارت پروژه های انکشافي و توسعه تیم تخنیکی وزارت امور سرحدات و قبایل که بتواند در آینده برای تحکیمات سرحدات نیز همکاری نمایند.

مشکلات داخلی

طرح های پیشنهادی برای حل مشکلات داخلی

1.کمبود اشخاص مجرب ومسلکی .

1.جذب اشخاص مجرب ومسلکی .

 1. کمبود بودجه برای بررسی فنی ومسلکی سرحدات، تدویر جرگه ها ، شوراها ، پروژه ها تحقیقاتی وتطبیق پالیسی ها مطروحه  وپلان های تعلیمی وتربیتی .

2.اضافه نمودن بودجه جهت بررسی فنی ومسلکی سرحدات ، تدویر جرگه ها وشورا ها ، پروژه ها تحقیقاتی وتطبیق پالیسی ها مطروحه وپلان های تعلیمی وتربیتی .

3.طویل بودن پروسه اجراآت مالی وتدارکاتی .

3.ایجاد سهولت در پروسه تدارکاتی .

 

فعالیت های عمده پلان شده  برای سال مالی 1396:

 • اعمار بلاک چهارم کمپلیکس تعیلمی لیسه خوشحالخان نمبر (2).
 • اعمار سیلبر لیسه خوشحالخان نمبر (2).
 • اعمار مهمانخانه سه سرکه میدان هوائی کابل .
 • اعمار تعمیر آشپزخانه وطعام خانه تعمیراداری مرکزی.
 • اعمار تعمیر اداری ریاست های امورسرحدات وقبایل در(4) ولایات کشور.
 • تدویر سیمینار ها حسب هدایت مقام محترم وزارت .
 • تجلیل از روزهای ملی وبین المللی .
 • تدویر مشاعره بهاری رحمان بابا .
 • چاپ (6) شماره جرگه به تیراژ (18000) جلد ، (4) شماره مجلد هموطن  به تیراژ (8000) جلد ، (4) شماره مجلدجاش به تیراژ (4000) جلد ، (12) شماره جریده تارا به تیراژ (3000) نسخه و چاپ (8) عنوان کتب به تیراژ (8000) جلد .
 • پیشبرد امور اداری ، عکاسی ، فلمبرداری و تدویرجلسات  بورد مسلکی .
 • تدویر (208) جرگه درمرکز وولایات .
 • جذب (2000) تن شاگردان مناطق نا امن سرحدی درلیسه های سه گانه این وزارت و(350) تن محصلین به انستیتوت بایزید روشان در سال تعلیمی 1396
 • در مطابقت با پلان کاری (نپوا) افزایش و حضور زنان در اینوزارت .
 • ارتقای ظرفیت خانمها در سطح رهبری، تصمیم گیری و مشارکت سیاسی .
 • تدویر ورکشاپ ها جهت آگاهی وگسترش جندر.
 • کنترول وبررسی از امور اعاشوی و لیلیه شاگردان لیسه های سه گانه ومهمانخانه های اینوزارت .
 • تطبیق مدرنیزاسیون علایم سرحدی در چوکات کمیسیون عالی بررسی سرحدات با کشور های همسایه(تاجکستان،ازبکستان و ترکمنستان ).
 • بررسی علایم سرحدی ، احیا مجدد علایم سرحدی ، بررسی تخریبات دریای ها ( آمو، پنج ، هریرود و مرغاب ).
 • کشف وتثبیت راه های عبوری غیر مجاز وتخطی های سرحدی  در سرحدات کشور .
 • آماده ساختن سران اقوام کشور در تامین امنیت در سرحدات  و خط فرضی دیورند .
 • پیشبرد امور کشفی واستخباراتی .
 • طرح پالیسی هاو طرح برنامه های مرتبط به وظایف وزارت وقبایل با در نظر داشت وضعیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی وسیاسی کشور .