تاریخچه مختصر!

برای تنظیم امور قبایل در جغرافیه افغانستان تاریخي اداراتی در زمان زمامداري امیرشیرعلی خان و امیرعبدالرحمان خان وجود داشتند، اما بگونهء  رسمی د رسال ۱۳۰۰ هـ . ش ( ۱۹۲۱میلادي) درزمان سلطنت اعلیحضرت امان الله شاه غازی درتشکیل قلم مخصوص صدرات عظمی شعبه قبایل تأسیس گردید.

این شعبه، درسال ۱۳۰۹ هـ . ش دردوره حاکمیت اعلیحضرت محمد نادرشاه به سطح مدیریت عمومی در چوکات صدارت عظمی ارتقأ یافت.

درسال ۱۳۲۶هـ .ش ( ۱۹۴۷میلادی) درعصر صدارت شاه محمود خان ریاست قبایل تأسیس ګردید.

به تاریخ ۱۹ سنبله  ۱۳۳۲ هـ . ش ( ۶ سپتمبر۱۹۵۳ میلادی) هنگام صدارت سردار محمد داود خان ریاست مستقل قبایل شامل کابینه شد.

در سال ۱۳۵۲ هـ . ش( ۱۹۷۳ میلادی) با تأسیس نخستین دولت جمهوري، رئیس جمهور محمد داود خان، این  نهاد را به وزارت امور سرحدات و قبایل ارتقأ بخشید.

در ماه اسد سال ۱۳۶۰ هـ .ش، این وزارت به ( وزارت اموراقوام وقبایل ) تغیرنام یافت .

تا اینکه  طی سالهای اخیر درزمان حاکمیت جمهوری اسلامی افغانستان دوباره به نام وزارت امور سرحدات وقبایل مسما گردید.