بیوگرافی محقق عبدالغفور لیوال معین مسلکی وزارت امورسرحدات وقبایل

 

   محقق عبدالغفور لیوال شخصیت دانشمند فرهنگی، شاعر فرهیخته ، نویسنده توانا وژورنالیست خبیر در تاریخ معاصر ادبیات کشور عزیز ما افغانستان می باشد. وی فرزند مولوی علی محمد خان حسین خیل ودر سال ۱۳۵۲ هـ .ش در ولسوالی موسهی ولایت کابل در خانواده متدین وروشنفکر دیده به جهان گشوده موصوف تحصیلات متوسطه اش را به درجه عالی ( اول نمره عمومی) در سال ۱۹۹۳ در لیسه اعتبارخان، تحصیلات عالی اش را به درجه لیسانس از پوهنحی زبان وادبیات دانشگاه کابل، فوق لیسانس را از پوهنحی ژورنالیزم دانشگاه مریلند امریکا در سال ( ۲۰۰۴- ۲۰۰۵) ودوره ماستری را در رشته پشتو در پوهنحی ادبیات دانشگاه کابل در سال ۲۰۰۸ بدرجه عالی به پایه اکمال رسانیده وی به لسان های پشتو، دری وانگلیسی  تسلط کامل داشته ودر نگارش مقالات، پارچه های ادبی، فولکلوریک، کره کتنه، مجموعه های شعری، منظومه های حماسی، اجتماعی دست توانا داشته واشعارش مؤید تخیلات واحساسات ظریفانه استاد لیوال بوده که آنرا با کاربرد های صنایع لفظی ومعنوی به تصویر کشانیده است.

   استادهمچنان به تعداد بیشتر از (۱۵۰) مقالات علمی، تحقیقی، اجتماعی، بخش ژورنالیزم وموضوعات روانشانسی را در سطح ملی وبین المللی به رشته تحریر در آورده که مبین از علمیت وخلاقیت فرهنگی موصوف می باشد.

 استاد لیوال در لسان پشتو کتب ذیل را به رشته تحریر در آورده است:

مجموعه های شعری: مخه ښه او دوه منظومې، ژړاُ ، اور، مینه، شعری مجموعه، هوسی، تاریخی، حماسی منظومه، ارشاک او اوشاس، تاریخی حماسی منظوم، دوریښموتول، ادبی کره کتنه، کله چې ته خپه شې، شعری مجموعه، د ماشومانو لوبی او غوره بوختیاوی، څیړنه، دنیلو فروکیسې ، دښځینه اتلانوکیسې، ټولونه، دتړای ښځې، ژباړه ، نه ته می هیره نه وی  شعری مجموعه ، ادبی یادښتونه، دڅیړنیزو مقالو مجموعه، ته زماټوله شاعری یې، دشعرونو مجموعه، د پوهاند سیدبهاالدین مجروح دپښتو ادبی آثارو روانی څیړنه ( دماستری دوری تیزس)

دریمه لاره ، دسیاسی ټولنیزومقالو مجموعه

افغانیزم، دسیاسی ټولنیزو مقالو مجموعه.

شل میلیونران، دسیاسی، تولنیزو مقالو مجموعه

د ژبښونې آروانه دژبی (دتدریس اصول) علمی رساله.

کتب فوق الذکر بیان گر تخیلات، احساسات، عواطف واستعداد عالی فرهنگی وشعری استادلیوال در کشور ومنطقه بوده و موصوف در جنب وظایف اصلی ورسمی اش به وظایف فرهنگی وسیاسی ذیل نیز مبادرت جسته که مبین توانایی وخلاقیت کاری موصوف به شمار میرود.

استاد لیوال در لویه جرگه اضطراری به حیث نماینده منتخب نویسنده های جوان، ژورنالستان وشاعران  ودر لویه جرگه قانون اساسی به سمت سخنگوی ورئیس تیم مطبوعاتی اشتراک نموده همچنان موصوف افتخار عضویت شورای مؤسس انجمن ادبی بین المللی قلم، عضو شورای مؤسس جرگه کلتوری افغان، عضو جریان ادبی افغان وعضو تدقیق رشاد را نیز به عهده داشتند و بالاثر فعالیت های فرهنگی شان در سیمینار های فرهنگی وادبی داخل وخارج کشور حایز لوح تقدیر، جایزه های مختلف ادبی ، هنری وفرهنگی گردیده است.

استاد لیوال وظایف رسمی ذیل را باکمال صداقت وامانت داری وحب وطنپرستی ایفاء نموده اند.

در سال ۱۹۹۸ به حیث معاون شورای فرهنگی پوهنتون کابل.

از سال ۱۹۹۸- ۲۰۰۱ به حیث گزارشگر حقوق بشر در مرکز کمک های بشری افغانستان.

در سال ۲۰۰۱ به حیث ادیتور نخست در انستیتوت راپوردهی صلح وجنگ در کابل.

در سال ۲۰۰۲ به حیث ادیتور عمومی وگزارشگر در رادیو صدای آزادی.

در ۲۰۰۳- ۲۰۰۴ به حیث رئیس دفتر مطبوعاتی در کمیسیون قانون اساسی .

در سال ۲۰۰۵ به حیث رئیس اداره فرهنگی ومشاور امور فرهنگی در ریاست اداره امور.

در سال ۲۰۰۶- ۲۰۱۵ به حیث رئیس مرکز مطالعات منطقه یی افغانستان.

ودر سال ۲۰۱۵ با درنظرداشت لیاقت وشایستگی استاد لیوال بالاثر پیشنهاد مقام وزارت امورسرحدات وقبایل به مقام ریاست جمهوری فرمان تقرر استاد لیوال به حیث معین مسلکی اینوزارت مواصلت ورزید.

ناگفته نباید گذاشت که استاد لیوال به لسان انگلیسی نیز تسلط کامل داشته ودر سیمینار ها وسمپوزیم های بین المللی اروپا و آسیا اشتراک وکنفرانس ها وسیمینار های بیشماری  در رابطه به موضوعات مختلف به لسان انگلیسی ارائه نموده اند.

اشتراک در سمپوزیم بین المللی اروپا – آسیا در پوهنتون هوکایدو جاپان

اشتراک در سیمینار پوهنتون اوساکا کشور جاپان ۲۰۰۹

اشتراک در کنفرانس بین المللی در مسکو( روسیه ) ۲۰۰۹ اشتراک در سیمینار منطقه یی در مسکو.

اشتراک در کنفرانس بین المللی جهانی  (لندن – انگلستان) افغانستان خانه ما وآینده ما در سال ۲۰۰۹.

اشتراک در کنفرانس بین المللی  (دوشنبه – تاجکستان) افغانستان ومنطقه مرکزی آسیا در سال ۲۰۰۸

اشتراک در کنفرانس بین المللی ( باکو – آذربایحان ) دیموکراسی وثبات فعالیت های مشترک وامکانات آن در سال ۲۰۰۸.

اشتراک در کنفرانس منطقه یی پوهنتون جواهر لعل نهرو ، جریان اعمار مجدد افغانستان در سال ۲۰۰۸.

اشتراک در سیمینار بین المللی پوهنتون کشمیر( سرينگرهند ) احیای راه جدید ابریشیم.

اشتراک در پروگرام آماده سازی پروگرام تدریسی برای صلح در جنوب آسیا در پوهنتون اسلامیه دهلی –هند.

اشتراک در پروگرام در افغانستان حکومت سازی وناهنجاری های سیاسی در پوهنتون اسلامیه هند.

اشتراک در کنفرانس بین المللی در تهران – ایران در رابطه به انکشاف ناتو در آسیا واروپا.

اشتراک در کنفرانس منطقه یی در جنوب آسیا راه ایجاد صلح در جنوب آسیا در دهلی – هند.

اشتراک در کنفرانس صلح میان افغانستان – پاکستان وهند در دهلی – هند ۲۰۰۷ و۲۰۰۹.

برعلاوه در افغانستان بیشتر از 25 کنفرانس را تدویر ویاعضویت  تدویر آنرا دارا بوده است.

اشتراک در کنفرانس عملی همکاری منطقه یی در استانبول – ترکیه ۲۰۱۰ .

اشتراک در کنفرانس علمی شانگهای در الماتا وقزاقستان.