بیوگرافی محترم الحاج محمد یعقوب "احمدزی" معین جرگه ها و امور قبایل وزارت امورسرحدات وقبایل

الحاج محمد یعقوب "احمدزی" فرزند الحاج محمد سلیمان خان درسال 1341 هجری شمسی دریک خانواده مسلمان ومذهبی درقریه سرخاب ولسوالی محمد آغه ولایت لوگرچشم به جهان گشود.

تعلیمات ابتدائی خویشرا درمکتب متوسط چهاردهی وتحصیلات ثانوی خویشرا درلیسه عالی حبیبیه کابل مؤفقانه به پایان رسانید.

چون موصوف دریک خانواده مبارزبدنیا آمده بود وپدروبرادران بزرگش ازجمله فعالان مهم سیاسی کشوربه شمار میرفتند ، بناً بعدازکودتای ثورسال 1357 هجری شمسی سه برادرموصوف توسط رژیم کمونیستی دستگیر و به زندان افگنده شدند ( بعداً به شهادت رسیدند) وموصوف با باقی فامیل خویش به پاکستان مهاجرگردیده وبه فعالیت های سیاسی وجهادی آغازنمود. درسال 1360 هجری شمسی با استفاده ازفرصت جهت تکمیل تحصیلات عالی خویش عازم کشورعربستان سعودی گردیده ودررشته زبان وادبیات شامل پوهنتون ریاض گردید ، بعدازچهارسال ازپوهنتون متذکره فارغ وبه دیارهجرت بازگشت.

به مجرد عودت به دیارهجرت به فعالیت های سیاسی وجهادی جهت آزادی افغانستان عزیزازجنگال شوروی به مبارزه بی امان پرداخته وشب و روزبه شکل خستگی ناپذیرکاروفعالیت نموده وبه ارتباط تنگاتنگ با جبهات وتنظیم های مختلف جهادی افغانستان به فعالیت خویش ادامه داده ودر راستای ایجاد وحدت میان صفوف مجاهدین تلاش بی امان نموده ومؤفقیت های زیادی درین راستا نصیب شان شد.

سرانجام جهاد ملت مسلمان افغانستان به پیروزی رسیده وبا مجاهدین ، پیروزمندانه داخل کابل گردیدند. درجریان حضورشان درکابل با درک مسئولیت خطیرش در راستای تأمین وحدت ملی وصلح به تشکیل شورای صلح دست یازیده وبا طرف های درگیربه مذاکره پرداخت تا جلوجنگ های داخلی را تا حد توان گرفته باشد. ضمناً درسال 1373 هجری شمسی به اساس فرمان رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان به صفت رئیس عمومی شرکت ترانزیتی افسوترتقررحاصل نمودند.

بعدازدو سال ایفای وظیفه مؤفقانه درین شرکت درسال 1375 هجری شمسی متصل با گروه طالبان دوباره به هجرت مجبورگردیده وکابل را ترک نموده شامل جبهه مقاومت گردیدند.

بعدازشکست نظام طالبانی دوباره به کابل آمده وبه اساس فرمان ریاست جمهوری وقت به وظیفه اسبقش ( ریاست افسوتر) گماشته شده.

درسال 1381 هجری شمسی با اساس لزوم دید مقام ریاست جمهوری به صفت رئیس مواد متمم طبی وتخنیکی وزارت صنایع خفیفه مقررشده ومدت هفت ماه درین وزارت صادقانه ایفای وظیفه نمود.

چون موصوف یک شخصیت قومی بوده و دربین اقوام ازشهرت خوبی برخورداربود وبرای کاربین اقوام مؤثریت خاص داشت ، بناً درسال 1381 هجری شمسی به اساس پیشنهاد وزارت امورسرحدات اقوام وقبایل ومنظوری مقام عالی ریاست جمهوری به صفت رئیس حوزه شمال شرق وزارت امورسرحدات اقوام وقبایل مقررگردید. موصوف با تلاش بیدریغ دربین اقوام مختلف کشورجهت تحکیم صلح کاروفعالیت خستگی ناپذیرنمود که با درنظرداشت فعالیت های مؤثرایشان بعداً به حیث رئیس ارتباط ولایات توظیف شدند.

چون رهبری محترم وزارت امورسرحدات اقوام وقبایل ازفعالیت های چشمگیرموصوف دربین اقوام ومختلف کشورومؤثریت ایشان دربین اقوام آگاهی کامل داشتند ، بناً دراثرپیشنهاد وزارت امورسرحدات اقوام وقبایل ومنظوری مقام عالی ریاست جمهوری درسال 1386 به صفت معین اقوام وجرگه های این وزارت توظیف گردیده وتا حال درین پست ایفای وظیفه مینمایند.

دراثراین فعالیت ها تا حال موصوف دومراتبه مفتخربه اخذ تقدیرنامه درجه اول ازجانب رئیس جمهور، چندین تقدیرنامه درجه سوم وچندین مراتبه ازجانب مقامات مسئول مکافات گردیده اند.

ایشان درپهلوی مدیریت عالی یک نویسنده وشاعرتوانا بوده وچندین مقالات ومضامین دینی وادبی ایشان درجراید ومجلات مختلف کشورازجمله نشرات وزارت امورسرحدات وقبایل به نشررسیده است.

مؤفقیت مزید شانرا درراستای خدمت به وطن ومردم شریف افغانستان ازخداوند لایزال تمنا داریم.