بیوگرافی سید احمد "حقبین" معین مالی و اداری وزارت سرحدات و قبایل

محترم سید احمد "حقبین" فرزند الحاج میرعالم درسال 1331 هـ ، ش دریک خانواده مسلمان ، متدین وشرافتمند درقریه کوچه سنگلاح اشتراگرام مربوط ولسوالی حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا چشم به جهان کشوده تحصیلات خویش تاسویه بکلوریا درلیسه عالی غازی میرمسجدی خان مؤفقانه سپری نموده سپس ازطریق امتحان کانکوروقت شامل انستتیوت عالی طبی وزارت صحت عامه کشورواستاد دیپلوم معادل لیسانس اخذ نموده اند.

وی درسیمینارها ، کورس های کوتاه مدت ومیان مدت را به شمول ورکشاپ ها درداخل کشور وبیرون ازکشورچون کشورهای اروپائی  وامریکا فرأ گرفته است.

آقای حقبین ازاوایل سال 1352 هـ ،ش الی اوایل سال 1360 هـ ،ش دربست های مختلف دولتی درولایات هلمند ، ننگرهار وکابل وظیفه صادقانه انجام داده وبعداً عملاً شامل جهاد مقدس بخاطرآزادی وسرفرازی مردمش گردیده که درایام جهاد وهجرت مصروف کارهای اجتماعی ومصونیتی چون ایجاد کورس های تربیتی دررشته های طبی یعنی نرسنگ وکمک های اولیه به کمک وهمت دیگردوکتور متجرب ومتخصص که بیش از (1200) تن فارغ ومجهزبا ادویه وسامان آلات طبی به جبهات درولایات مختلف سوق واعزام داده اند.

وهمچنان با تماس با موسسات خیریه وبشردوستانه چون کمیته سویدن برای افغانستان یوناین اید (ICRC) ایجاد کلینیک ها وشفاخانه ها درولایات شمال سهم فعال گرفته وهکذا درتاسیس مکاتب الی صنوف ششم درولایت کاپیسا به سلسله کمیته سویدن برای افغانستان مصدرپیشرفت علم ومعرفت دردوران جهاد وهجرت گردیده است.

ایجاد دستگاه پروتیزیا ساخت اعضأ مصنوی بدن درولایت کاپیسا شفاخانه گلبهارومعالجه وتداوی واحیأ مجدد مجاهدین ومهاجرین درپشاورازسلسله موسسات خیریه وهمکار بزل مساعی نموده است. بعداً بحیث نماینده مجاهدین ازطرف قهرمان ملی شهید احمد شاه مسعود وپروفیسوربرهان الدین ربانی توظیف وبا کارخستگی ناپذیرحمایت ورضایت مجاهدین ومهاجرین را کسب نموده اند.

درمحافل سیاسی واجتماعی درداخل وخارج کشوربه نمایندگی ازمجاهدین اشتراک فعال نموده ازجمله درجلسه بن عضویت شان محسوس است.

بعدازپیروزی مجاهدین یعنی سال 1371 هـ ،ش به حیث معاون ولایت کاپیسا وبعداً والی و دردوران مقاومت سرپرست مهاجرین ولایات پروان وکاپیسا وشمال کابل مصدرخدمت شده است.

ایشان بعدازروی کارآمدن اداره مؤقت به حیث والی ولایت کاپیسا مقرر، در دوره های اداره مؤقت و انتقالی ودولت منتخب الی سال های 1384 کارکرده اند وبعداً درپست های معینیت اقوام واداری معینیت مالی واداری وفعلاً معین مالی و اداری دروزارت امورسرحدات وقبایل مصروف خدمت بوطن وهموطنانش میباشد .